HOORN - De PvdA-Hoorn heeft tijdens de behandeling van de begroting goede resultaten behaald. Onze voorstellen over het toevoegen van woningen, de verbetering van de jeugdzorg, het verduurzamen van erfgoed, het terugdringen van schoolverzuim en een bijenvriendelijke omgeving zijn overgenomen.


Kwaliteit Jeugdzorg
Met ons voorstel Continuïteit zorgverlening heeft de PvdA aandacht gevraagd voor de termijnen van de contracten met hulpverlenersinstanties. Nu werden de contracten met hulpverleners iedere twee jaar verlengd. Door ons voorstel is deze termijn opgerekt naar vier jaar. Wij willen hiermee bereiken dat kinderen niet steeds geconfronteerd worden met nieuwe hulpverleners. Dit dossier zal door de PvdA-Hoorn nauwlettend worden gevolgd, want de problemen zijn hiermee nog lang niet opgelost. Wij zullen zij in de komende periode de vinger aan de pols houden en met initiatieven en suggesties komen op dit onderwerp.

Woningnood
Met de aangenomen motie Woningnood regio Wesfriesland is aangedrongen op het versnellen van het realiseren van woningen. Concreet hebben we gepleit om nieuwe regionale afspraken te maken, waarin geen sprake meer is van een maximum aan woningen dat gerealiseerd mag worden. Er zijn zoveel woningen nodig dat een maximum niet past bij de uitdagingen die er liggen. Om de grotenwoningnood in onze stad op te lossen, is nog veel meer nodig. Ook op dit onderwerp komt de PvdA -Hoorn de komende periode met nieuwe voorstellen.

Duurzaam erfgoed
Met ons voorstel voor de verduurzaming van monumenten erfgoed is er ruimte gecreëerd voor procesbegeleiding rond de verduurzaming van monumenten en erfgoed. Dat is hard nodig, want het verduurzamen van monumenten is vaak ingewikkeld. Bewoners kunnen daar zeker hulp en advies bij gebruiken.

Schoolverzuim
Ook ons voorstel over de pilot terugdringen onbedoeld verzuim is goed ontvangen. Dit project heeft als doel om aan de voorkant te voorkomen dat leerlingen langdurig komen thuis te zitten. Het college heeft toegezegd om de pilot te verlengen. Daarmee zijn veel jongeren geholpen. Dat betekent dat de GGD samen met de vier pilotscholen dit project kan gaan afmaken gedurende het schooljaar 2018-2019.

Bijenvriendelijk Hoorn
Een bijenvriendelijke omgeving is essentieel voor onze toekomst. Er zijn steeds minder bijen, en dat betekent een groot risico voor onze voedselvoorziening. Ook in Hoorn kunnen we ons steentje bijdragen aan dit probleem. Ons voorstel om samen met bijvoorbeeld inwoners en imkers onze omgeving bij vriendelijker te maken is unaniem door de gemeenteraad overgenomen.