HOORN - Dinsdag 15 juni beslist de Hoornse gemeenteraad over restauratie en vernieuwing van het Westfries Museum. Een duivels dilemma, zo noemde een raadslid het vanwege de financieel moeilijke tijden, maar het uitgestelde funderingsherstel en het vervallen van de toegekende rijkssubsidie van 2,5 miljoen euro maken de beslissing urgent. Hoe denken de partijen in de stad over het vernieuwingsplan dat vier variaties bevat? Volgens OSH-voorzitter Rien van Drongelen (Hoornse Ondernemersverenigng) gaat het over een investering in Hoorn: “Samen maken we de stad: winkels, horeca en cultuur. De vernieuwing van het museum draagt bij aan een toekomstbestendige en levendige binnenstad. Het versterkt de aantrekkelijkheid van Hoorn en zorgt voor meer bezoekers. Daar heeft iedereen baat bij.” Meer over het vernieuwingsplan: www.wfm.nl/toekomst


Cultuurtoerisme loont
Ook Oud Hoorn-voorzitter Jaap van der Hout onderstreept het belang van de vernieuwing van het museum en niet alleen vanwege het behoud van het monumentale erfgoed op de Roode Steen: “Hoorn zou meer stad moeten worden, is het devies. Dan moet je imago op orde zijn, daar hoort een museum als het Westfries Museum bij. Met twee of drie functies in de stad die eruit springen, speel je Hoorn in de kijker: cultuurtoerisme is een sterke economisch troef. Om als stad meer stad te worden moet je immers verder kijken dan wonen en werken alleen. Kijk naar Purmerend, de investering in wonen en winkelen heeft niet gezorgd voor het aantrekken van meer bezoekers. Ondanks de hoogbouw rond de binnenstad is het niet meer stad geworden en dat komt door het ontbreken van publiekstrekkers. Musea zoals het Westfries Museum, het Museum van de Twintigste Eeuw en de Museum Stoomtrein maken daarin het verschil.” Van der Hout, zelf stedenbouwkundige, stelt dat vereniging Oud Hoorn daarom voorstander is van de plannen van vernieuwing van het Westfries Museum, waarbij variant 4 economisch het aantrekkelijkst is. “Die variant zorgt voor de meeste groei.”

Baat bij een levendige stad
Het plan voor vernieuwing van het Westfries Museum betreft vier varianten. Bij alle varianten is sprake van funderingsherstel van de monumentale panden en het verbeteren van de toegankelijkheid. Bij variant 1 gaat het museum er qua tentoonstellingsruimte er op achteruit; in variant 3 en 4 wordt extra ruimte gecreëerd voor tijdelijke exposites in de kelder. Variant 4 levert een groei op van 45.000 naar 70.000 bezoekers per jaar en dat komt ook winkeliers en horeca ten goede, zegt Frank Wiese, vertegenwoordiger van de horecaondernemers op het Roode Steen: “We hebben allemaal baat bij een levendige stad. De terrassen op de Roode Steen laten dat momenteel goed zien. Alles gaat nu weer open, we moeten klaar zijn voor de toekomst. Een investering in het museum, daar heeft de hele stad wat aan.”

Het verhaal van Hoorn
De verwachtte groei van bezoekers bij variant 3 en 4 wordt bewerkstelligd door een ruimer museum met meer capaciteit en een betere toegankelijkheid (het museum heeft nu geen lift en is niet toegankelijk voor mindervaliden). Maar de groei komt door de ruimte voor een nieuw museaal concept. “Dat biedt meer dan alleen economische kansen,” zegt Wouter Hakhoff, vertegenwoordiger van Cultuur Hoorn, het samenwerkingsverband van alle Hoornse kunst- en cultuurorganisaties. “Er zijn weinig steden en musea in Nederland die zo goed in staat zijn om het verhaal van de stad zo levend te houden als wij in Hoorn. Het Westfries Museum doet dat met bezieling en visie, het is daarmee een belangrijke verhalenverteller van de geschiedenis van onze stad.”

Het vraagstuk JP Coen
Wouter Hakhoff: “Over het vraagstuk JP Coen moeten we als stad nog meer met elkaar in gesprek gaan. En dan niet eens zozeer over de plaats van het standbeeld. De discussie gaat namelijk verder dan dat, het betreft ook de identiteit van Hoorn - en daar gaat cultuur dus over. Inwoners van Hoorn zijn trots op hun stad en het verleden, maar het kunnen blijven vertellen van het verhaal over de Gouden Eeuw en hierop reflecteren vraagt investering. Dat gaat verder dan investeren in het funderingen van het museum. Met een uitbreiding van het museum investeert je in de fundering van het verhaal van Hoorn - en met dat verhaal blijven wij de stad ook aantrekkelijk maken voor bezoekers van buiten.”

Lees meer over het plan Vernieuwing Westfries Museum: www.wfm.nl/toekomst