NOORD-HOLLAND - Varend ontgassen langs binnenvaartroutes is slecht voor de luchtkwaliteit, voor de gezondheid van omwonenden en voor mensen die met de stoffen werken. Binnenvaarttankers laten tijdens het varen nu nog vaak schadelijke dampen van ladingresten naar de open lucht ontsnappen. De provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Zeeland, Flevoland en Noord-Holland hebben al een verbod op varend ontgassen op benzeen en benzeenhoudende stoffen ingevoerd. Door de uitbreiding van de provinciale verboden naar een landelijk verbod in 2020 wordt het eenvoudiger tegen overtreders op te treden. Het landelijke verbod moet zorgen voor 98 procent minder uitstoot van deze schadelijke stoffen in 2023.

Gedeputeerde Noord-Holland Adnan Tekin: ”Nadat we een provinciaal verbod op varend ontgassen in 2017 hebben gerealiseerd hebben we mooie stappen kunnen zetten richting schonere lucht. Door landelijk samen op te trekken, met alle overheden en de partners uit veld, slaan we de handen ineen. Zo kunnen we ook beter handhaven. Een landelijk verbod maakt het net sluitend”.

Er wordt een taskforce opgericht om de invoering van het landelijk verbod soepel te laten verlopen. Dit heeft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) vandaag afgesproken samen met provincies en vertegenwoordigers van havens, verladers, industrie, opslagbedrijven en vervoerders.

Gefaseerde invoering
De invoering begint met een landelijk verbod op het ontgassen van motorbrandstoffen en benzeen in 2020, gevolgd door meer dan tien procent benzeenhoudende vloeistoffen in 2022 en ten slotte in 2023 een verbod op de 25 meest vervoerde gevaarlijke stoffen. Het doel is de dampen van gevaarlijke ladingen te hergebruiken als grondstof, zodat er een milieuvriendelijke kringloop ontstaat. Waar dat niet lukt, kunnen schepen terecht bij ontgassinginstallaties aan de wal en mobiele installaties op het water.

Het verbod op varend ontgassen past in een bredere trend van initiatieven van zowel provincies als private partijen in de binnen- en zeevaart, waarbij het motto is: de vervuiler betaalt. Zo werd vorige maand een mondiaal akkoord getekend om de CO2-uitstoot van zeeschepen terug te dringen, en twee weken geleden sloot minister Van Nieuwenhuizen met verladers, het havenbedrijf Rotterdam en producenten een akkoord om paraffinelozingen op zee te stoppen. Een overkoepelende Green Deal met de hele maritieme sector voor verdere verduurzaming volgt nog voor het eind van dit jaar.

Deelnemende partijen
Partijen die betrokken zijn bij de taskforce zijn de Rijksoverheid, de provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Holland, Gelderland, Overijssel, Flevoland en Zeeland. In de meeste provincies gelden al provinciale verboden op varend ontgassen. Daarnaast werken havens, verladers, industriepartijen, opslagbedrijven en vervoerders mee aan de invoering van het verbod.