HOORN - Op 26 juli heeft het college van de gemeente Hoorn de Nota van Uitgangspunten voor Dampten 4 vastgesteld en aan de raad aangeboden. Het gaat om de locatie van de voormalige Tensen garage. Ontwikkelaar Oosterbaan Projecten BV wil hier circa100 studio's en appartementen voor starters, studenten en jongeren ontwikkelen. Het plan sluit aan op de Wonen-Opleiden-Wensen ambitie van de gemeente om het vestigingsklimaat voor jongeren en young professionals in de stad en regio te verbeteren. De gemeente en ontwikkelaar werken samen toe naar het kunnen afgeven van de omgevingsvergunning in 2023.

Het gebouw krijgt een moderne uitstraling en draagt bij aan het Meer Stad worden van Hoorn. De studio's en appartementen worden een mix van sociale- en middeldure huur. Er komen gemeenschappelijke ruimtes voor de bewoners, voor wassen en elkaar ontmoeten. Een grote, gezamenlijke tuin zorgt ervoor dat de direct omgeving groener wordt.

Een fijne leefomgeving
De Nota van Uitgangspunten geeft de kaders aan waaraan de ontwikkelaar moet voldoen. Zo staan er voorwaarden in voor het energiezuinig en duurzaam bouwen, de groenopgave en klimaatadaptatie en waterberging in het gebied. Verder staan er eisen in ten aanzien van de bouwhoogte, architectuur en hoe het gebied straks moet bijdragen aan een fijne leefomgeving.

Op basis van de Nota van Uitgangspunten, de benodigde onderzoeken en de participatie met de omgeving kan het bouwplan door initiatiefnemer worden uitgewerkt. Zodra het plan is uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp bouwplan, volgt een inspraakprocedure.

WOW
Om het vestigingsklimaat voor bedrijven te verbeteren trekt de gemeente al een tijd op met het lokale bedrijfsleven. Directe aanleiding voor het Wonen-Opleiden-Werken (WOW) programma is de sterke vergrijzing en ontgroening in de regio. Het is nodig om het evenwicht in de bevolkingssamenstelling in Hoorn en de regio West-Friesland te herstellen. De WOW-aanpak richt zich op het vestigingsklimaat voor de jongeren, opleiders en werkgevers. Daarin worden niet alleen scholing en werkgelegenheid gestimuleerd, maar ook de realisatie van geschikte huisvesting.