HOORN - PvdA, Fractie Tonnaer, D66 en Sociaal Hoorn hebben vragen gesteld aan het college van de gemeente Hoorn over de bouwplannen aan het Keern op de locatie Egelbanden. Lees meer in bijgaande brief en onderstaande samenvatting.

Onderstaand de brief die de desbetreffende partijen aan het college hebben voorgelegd:

In het NHD van 9 augustus hebben wij een artikel gelezen over de bouwplannen van de heer Pierre Komen op de locatie “Egelbanden” aan het Keern. In het artikel wordt gesproken over een woontoren van 24 meter en 7 bouwlagen.

De gemeenteraad heeft op initiatief van PvdA en D66 in 2011 specifiek aandacht besteed aan de locatie Egelbanen in het bestemmingsplan. Dit was onder andere ingegeven door het feit dat de buurtbewoners grote bezwaren hebben tegen bebouwing hoger dan 8 meter en dat de privacy van de buurtbewoners ernstig wordt beperkt door hoogbouw. Het Keern is bovendien een lint dat als kenmerk heeft dat de bebouwing laag is. Hoogbouw past niet in de beeldkwaliteit.

Op de nota van overleg en inspraak voorontwerp bestemmingsplan Hoorn-Van Aalstweggebied is daarom een amendement op het raadsbesluit vastgesteld. In dit amendement is unaniem door de gemeenteraad bepaald dat
- De nokhoogte van de locatie Egelbanden begrensd is op 8 meter
- De bestemming “bedrijf” niet gewijzigd wordt en
- Het bouwoppervlak in stand blijft (en dus niet wordt opgeschoven/vergroot etc.)

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Van Aalstgebied op 30 juli 2015 is onder verwijzing naar dit amendement de bouwhoogte van de locatie vastgelegd op 8 meter en is bovendien vastgelegd dat de wijzigingsbevoegdheid van het college niet van toepassing is op deze locatie.

Enige tijd na de discussie over de locatie Egelbanden, is ook de bouw van appartementen aan het Keern door Intermaris aan de orde geweest in de gemeenteraad. Ook hier heeft de gemeenteraad besloten om de bouwhoogte naar beneden bij te stellen en het bouwvlak naar achteren te verplaatsen om de impact op de bestaande bebouwing te verminderen.

Het bestemmingsplan Van Aalstweggebied is nog maar kort geleden vastgesteld. Factoren als de privacy van bewoners en de beeldkwaliteit op het lint zijn in de tussentijd niet gewijzigd. De raad heeft daarnaast niet voor niets de wijzigingsbevoegdheid van het college voor deze locatie geschrapt. Raadsbreed leeft de overtuiging dat hoogbouw onwenselijk is op de locatie Egelbanden. Bewoners op het Keern mogen er bovendien van uitgaan dat met de vaststelling van het bestemmingsplan de rust in hun woonomgeving is weergekeerd. Het zou wel heel treurig zijn als de bewoners van het Keern slechts een paar jaar na de vaststelling van het amendement opnieuw de strijd met de gemeente aan moeten gaan over de bouwhoogte in hun omgeving. Dit zou het vertrouwen van de bewoners in de lokale overheid ernstig schaden.

Wij zijn benieuwd of u ons standpunt deelt. Daarom stellen wij u de volgende vragen:
1. Bent u het met ons eens dat het vanwege bovenstaande argumentatie onwenselijk is om de bouwhoogte van de locatie Egelbanden opnieuw ter discussie te stellen? Zo nee, waarom niet?
2. Bent u het met ons eens dat de bewoners het vertrouwen mogen hebben dat zij niet opnieuw de strijd hoeven aan te gaan over de bouwhoogte op de locatie Egelbanden? Zo nee, waarom niet?
3. Bent u het met ons eens dat het vertrouwen van de bewoners rond de Egelbanden in de lokale overheid ernstig geschaad wordt indien u de bouwhoogte opnieuw ter discussie stelt? Zo nee, waarom niet?
4. Bent u voornemens om het amendement dat unaniem is ingediend door de gemeenteraad als uitgamgspunt te nemen in het beoordelen van de bouwplannen van de heer Komen en deze plannen af te wijzen?
5. Hoeveel gesprekken met Pierre Komen over de bouwplannen aan het Keern hebben bestuurlijk en ambtelijk plaatsgevonden en zijn daar gespreknotities over gemaakt ? Graag de gespreksnotities bijvoegen bij uw antwoord op onze vragen.
6. Zijn er tijdens de gesprekken met de heer Komen suggesties, beloften of toezeggingen gedaan over de mogelijkheid om van het bestemmingsplan af te wijken ten behoeve van hoogbouw van woningen op de locatie Egelbanden.