HOORN - Bomen zijn belangrijk voor Hoorn, Zwaag en Blokker. Toch worden in onze gemeente nog regelmatig bomen gekapt, ook als dat niet nodig is. GroenLinks en Hoorns Belang roepen het college op om het bomenbeleidsplan te volgen: geen bomen kappen, tenzij het echt niet anders kan.

Er dreigen weer flink wat bomen te verdwijnen. Aan de Ossenweide in Zwaag willen bewoners bomen laten omzagen omdat ze overlast veroorzaken. En bij het verplaatsen van het Plukkerspad, ook in Zwaag, moeten ook ruim dertig bomen worden gerooid. GroenLinks en Hoorns Belang hebben artikel- 36-vragen opgesteld over deze twee situaties.

Alternatieve oplossing
“Mensen zeggen dat de bomen aan de Ossenweide te groot zijn, te dicht bij de gebouwen staan en overlast geven,” zegt Roy Drommel, GroenLinks-raadslid. “Daarom moeten ze worden gekapt. Wij vinden dat eerst alternatieve oplossingen moeten worden overwogen, zoals de bomen verplaatsen, kandelaberen of maar de helft vervangen door jonge bomen. Is dat wel gebeurd?”

Bomen zijn belangrijk
De situatie aan de Ossenweide en aan het Plukkerspad laten zien dat bomen vaak worden opgeofferd als straten opnieuw worden ingericht, nieuwe wijken worden aangelegd of als ze zogenaamd overlast veroorzaken. Maar bomen zijn belangrijk voor de stad. Zomers worden heter en droger, met af en toe extreme neerslag, denk maar aan de afgelopen maanden. Bomen zorgen ervoor dat een stad klimaatbestendig is. Ze geven koelte en houden vocht vast. Bovendien ziet onze stad er mooier uit in het groen. Is het onvermijdelijk dat bomen worden gekapt? “Elke gekapte boom moet worden gecompenseerd,” zegt Alex van der Kleij van Hoorns Belang. “We vragen ons af of die bomenbalans goed wordt bijgehouden.”

Bezwaar tegen kap
Bewoners kunnen alleen bezwaar aantekenen, als ze de bomen die gekapt moeten worden, rechtstreeks vanuit hun huis kunnen zien. Een achterhaalde regel, als je het de twee politieke partijen vraagt. “Groen dient een algemeen belang,” zegt Roy. “Daarom moet deze regel worden aangepast. De bomen aan het Plukkerspad zijn niet alleen belangrijk voor de bewoners van de buurt, maar voor iedereen. En dat geldt natuurlijk voor alle bomen in Hoorn.” In de brief vragen de drie raadsleden of het college een voorstel wil doen om deze beleidsregel aan te passen.

Regel in de genen
In een bomenbeleidsplan, vastgesteld in 2008, staat dat bomen niet worden gekapt, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dat wel te doen. Patricia Kusters, fractievoorzitter van GroenLinks: “Die beleidsregel zit duidelijk nog niet in de genen, merken we ook aan signalen van bewoners. Wij zeggen: kappen met kappen!”

Onderstaand de vragen die door GroenLinks en Hoorns Belang aan het college zijn gesteld:

Wij, gemeentebestuur en inwoners, moeten de komende jaren hard aan de slag met de belangrijke opgave om Hoorn klimaatbestendig te maken. Het groen, en met name de bomen, zijn hierbij een essentieel onderdeel. Hoorn heeft sinds 2008 een bomenbeleidsplan. Strekking van het bomenbeleid is dat bomen niet gekapt worden, tenzij. In de ogen van GroenLinks zit deze beleidsregel nog niet genoeg in onze genen. Signalen van bewoners ondersteunen dit beeld, zoals bij kapaanvragen aan de Ossenweide en het Plukkerspad. Nut en noodzaak van de kap zijn niet duidelijk, en daarnaast is het niet inzichtelijk of alternatieve oplossingen voldoende zijn afgewogen.

Bomen delven in onze ogen nog te vaak het onderspit in het voordeel van menselijke keuzes, zoals stedenbouw, herinrichten van de openbare ruimte, en zogenoemd ongemak. We gaan steeds hetere en drogere zomers krijgen, in combinatie met extreme neerslag, zoals afgelopen zomer ook heeft laten zien. Het bomenarsenaal is essentieel bij het klimaatbestendig maken, en houden, van onze mooie stad. Wat betreft GroenLinks is het vanaf nu dan ook echt alleen ‘nee, tenzij’. Kappen met kappen!

1. A. Bent u het met ons eens dat in de huidige tijd het belang van klimaatbestendig zijn zwaarder moet wegen dan lichte overlast of esthetische gronden?
B. Hoe ziet u daarop toe?
2. Voornemen aan de Ossenweide / ’t Erf, is een hele rij bomen te kappen met als reden dat de bomen te groot zouden zijn, te dicht bij de panden staan en overlast geven dan wel veroorzaken.
A. Wij vinden dat dergelijke redenen op gespannen voet staan met het bomenbeleid. Hoe gaat u vanaf nu het bomenbeleid, en de klimaatbestendigheid, de noodzakelijke voorrang geven?
B. Heeft u alternatieve oplossingen voor de diverse kapaanvragen gezocht en gevonden?
*Zo ja, welke?
*Zo nee, waarom niet? Wat GroenLinks betreft gaat u dit dan alsnog doen! Wij denken zelf aan kandelaberen, verplaatsen, de helft vervangen door jongere exemplaren, enzovoorts.
D. losstandige kap is niet ok. Neem toekomstige plannen in de omgeving mee en maak werk- met-werk.
3. Kap is soms onvermijdelijk. Het bomenbeleid ziet toe op een groeiende bomenbalans, iedere te kappen boom moet worden gecompenseerd. Wordt de bomenbalans nog steeds bijgehouden en wordt er zo op toegezien dat het arsenaal in onze stad in totaal groeit?
4. Momenteel kunnen inwoners enkel (juridisch) bezwaar aantekenen tegen een kap wanneer zij rechtstreeks zicht hebben op een boom. Voorheen was dit logisch, omdat groen letterlijk als aankleding van de straat werd gezien. Het is inmiddels echter overduidelijk dat groen een algemeen belang dient. Dit staat op gespannen voet moet elkaar. Wij zijn dan ook van mening dat deze regel aangepast moet worden. Bent u dit met ons eens en zou u met een voorstel in deze richting kunnen komen?