HOORN - warmte uit water biedt veel kansen als alternatief voor aardgas. aquathermie kan voorzien in meer dan 50% van de warmtevraag van de gebouwde omgeving. er is nu Een stappenplan voor gemeenten, waterschappen en andere organisaties om hiermee aan de slag te gaan. De STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) presenteerde vandaag de Handreiking Aquathermie in Hoorn. Een gemeente aan het water die verschillende pilotprojecten wil starten.


Aquathermie is de verzamelterm voor warmte en koude uit oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater. Het is in veel gevallen geschikt voor een haalbare, betaalbare en bedrijfszekere warmtevoorziening. Uit recent onderzoek van IF Technology, Tauw, CE Delft en Deltares blijkt de potentie van thermische energie uit water als alternatief voor aardgas groter te zijn dan gedacht.

Mogelijkheden in Hoorn
Hoorn heeft met de ligging aan het Markermeer volop mogelijkheden om aquathermie te benutten. Tijdens de bijeenkomst zijn kansrijke projecten in beeld gebracht. Bijvoorbeeld voor het aardgasvrij maken van Schouwburg Het Park die aan het water ligt. Of de kansen van een nieuwe persleiding in een woonwijk en het benutten van de warmte van een drinkwaterleiding. Voor de meest kansrijke projecten gaan pilots van start. Daarnaast is er een initiatief van ondernemers bedrijventerrein Hoorn-80. Zij verkennen de mogelijkheden van aquathermie om ervoor te zorgen dat dit bedrijventerrein meer energie oplevert dan het gebruikt.

Handreiking
De vandaag gepresenteerde handreiking beschrijft hoe en wanneer water als energiebron succesvol in praktijk kan worden gebracht. Technische, financiële, organisatorische en juridische aspecten komen aan bod en ook de vereiste samenwerking tussen onder andere gemeente, waterbeheerder, netbeheerder, gebouweigenaren en energieleveranciers. Constantijn Jansen op de Haar (één van de deelnemers namens de waterschappen aan de Klimaatonderhandelingen) reikte de handreiking namens de Unie van Waterschappen uit aan wethouder Ben Tap van de gemeente Hoorn en hoogheemraad Ruud Maarschall van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.