HOORN - Het college van B en W vraagt de gemeenteraad een besluit te nemen tot verlaging van de snelheid op de Westerdijk tussen de Galgenbocht en schouwburg Het Park. Snelheidsverlaging van 60 km/u naar 50 km/u draagt bij aan de veiligheid en omgevingskwaliteit langs dit deel van de dijk. Het raadsvoorstel wordt op 11 oktober besproken in de raadscommissie. Naar verwachting neemt de gemeenteraad op 25 oktober een besluit.


Vanaf zomer 2023 wordt het stadsstrand gedeeltelijk in gebruik genomen. In 2024 zijn ook de bruggen van de Westerdijk naar het stadsstrand en de fiets- en wandelaansluitingen vanuit de Grote Waal klaar. Dan kan het gehele strand worden geopend. Na de openstelling zal de Westerdijk tussen de Galgenbocht en schouwburg Het Park intensiever worden gebruikt. In het bestemmingsplan voor het stadsstrand is de ambitie uitgesproken om de maximumsnelheid op de Westerdijk tussen de Galgenbocht en schouwburg Het Park te verlagen van 60 km/u naar 50 km/u. Meerdere omwonenden hebben gevraagd om een verdere verlaging naar 30 km/u.

Onderzoek mogelijkheden verlagen snelheid

Het college heeft de mogelijkheden onderzocht om de maximumsnelheid te verlagen naar 50 km/u en naar 30 km/u. Uit het onderzoek blijkt dat verlaging naar 30 km/u verkeerstechnisch niet uitvoerbaar is. De weg kan niet zo worden ingericht dat het voldoet aan de wettelijke regels en richtlijnen. De politie geeft een sterk negatief advies voor 30 km/u op dit deel van de dijk. Voor een verlaging naar 50 km/u zijn wel mogelijkheden.

Verkeersveilige dijk met brede fietsstroken

Het college stelt daarom voor om de maximale snelheid tussen Galgenbocht en schouwburg Het Park te verlagen van 60 km/u naar 50 km/u. Hiervoor is een verplaatsing van de bebouwde komgrens richting de Galgenbocht noodzakelijk. Omdat dit deel van de dijk er niet uitziet als bebouwde kom, moet de weg in zo'n geval grondig worden heringericht. Er moet een duidelijk verschil komen tussen het deel dat maximaal 60km/u blijft en het deel dat ter hoogte van het stadsstrand maximaal 50km/u wordt. Daarbij kan gedacht worden aan een snelheidsremmende maatregel bij de nieuwe komgrens. En binnen het 50km/u gebied een nieuwe weginrichting met smallere autorijstrook en aan beide kanten bredere rode fietsstroken. Verder komen er verkeersplateaus bij de bruggen. De benodigde aanpassingen worden nog in detail uitgewerkt door verkeerskundigen in samenwerking met de politie.

Bespreking raadvoorstel

Op 11 oktober bespreekt de raadscommissie het raadsvoorstel. Het raadsvoorstel is te vinden op https://hoorn.bestuurlijkeinformatie.nl bij de commissievergadering van 11 oktober. Naar verwachting op 25 oktober neemt de gemeenteraad een besluit over de verlaging van de snelheid op de Westerdijk