HOORN - Op dinsdag 25 februari stemde de Hoornse raad unaniem in met een voorstel voor het parkeren in de Poort van Hoorn. De komende maanden werkt het college uit op welke manier de parkeeropgave in en om het stationsgebied zo goed en efficiënt mogelijk ingevuld kan worden. Diverse raadsfracties benadrukten dat er voldoende parkeerplaatsen moeten komen, als er in de binnenstad parkeerplaatsen verdwijnen.

De gemeente Hoorn werkt met ontwikkelpartners NS Stations, ProRail, Provincie Noord-Holland en SITE Urban Development aan de ontwikkeling van het stationsgebied in Hoorn. Naast de ontwikkeling van het P&R terrein en het trein- en busstation tot een efficiënt en comfortabel vervoersknooppunt wil de gemeente in het stationsgebied, het Pelmolenpad en de Prismalocatie ook aantrekkelijke en vernieuwende woon-werkmilieus toevoegen. Dit gaat deels ten koste van parkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen moeten elders gecompenseerd worden.

Besluit 2017
In 2017 besloot de raad om aan de noordkant van het station (Transferium) een bovengrondse parkeergarage met 1.250 parkeerplaatsen te bouwen. Ontwikkelpartners NS Stations en ProRail lieten echter weten hier niet aan mee te willen werken, vanwege de grote ruimtelijke impact van deze grote bovengrondse garage.

Besluit 2020
De raad besloot nu unaniem om de parkeergarage deels ondergronds te realiseren. Ook gaat het huidige plan uit van minder parkeerplaatsen (om en nabij 1.050). Dit vanwege de verplaatsing van de winkel van Albert Heijn naar een andere locatie.

Uitwerking na de zomer
De raad heeft het college van B en W opdracht gegeven om in kaart te brengen hoe de parkeeropgave zowel financieel als ruimtelijk zo optimaal mogelijk kan worden ingevuld. Hierbij zoekt het college onder meer naar alternatieve oplossingen voor werknemers die nu in het gebied van de Poort van Hoorn parkeren en het parkeren voor de nieuwe functies van de Poort van Hoorn. Ook kijkt het college naar de faseerbaarheid en schaalbaarheid van de parkeeroplossingen, zodat deze mee kunnen groeien of kunnen krimpen als de parkeervraag toe of afneemt.

Deze uitwerking legt het college na de zomer voor, samen met een raadsvoorstel over de gehele gebiedsexploitatie (business case), het stedenbouwkundig ontwerp en de samenwerkingsovereenkomst met de ontwikkelpartners.