HOORN - In Hoorn-Noord op de locatie Jan Willemszstraat 18 heeft initiatiefnemer Pro6 Vastgoed het plan om 29 appartementen te bouwen. Voor de verdere uitwerking van het plan heeft het college deze week de uitgangspunten vastgesteld. Deze staan in de zogenaamde Nota van Uitgangspunten.


In mei 2022 sloten gemeente en initiatiefnemer Pro6 Vastgoed een intentieovereenkomst. Daarin gaven ze aan met elkaar het idee voor appartementen op de locatie Jan Willemszstraat 18 verder vorm te willen geven en daarbij ook de omwonenden en andere belanghebbenden te betrekken. Beide partijen vinden het belangrijk dat de nieuwe invulling van de locatie past in de omgeving. Nu staat op deze locatie nog een pand dat eerder werd gebruikt als kantoor.

Participatie buurt

Er zijn twee buurtbijeenkomsten en een aantal individuele gesprekken geweest over het plan. Tijdens de eerste bijeenkomst gaven omwonenden de volgende aandachtspunten mee: parkeren, hoogte, bezonning, veiligheid, groen, speelgelegenheid, eenrichtingsverkeer, afval. Op de tweede bijeenkomst zijn omwonenden meegenomen in de aanpassingen in het ontwerp, de inrichting van het gebied en de veiligheid tijdens de bouwfase. De gemeente heeft een aantal varianten besproken voor eenrichtingsverkeer. Over de aanpassingen, toezeggingen en vervolgacties waren omwonenden positief.

Passend in omgeving

De initiatiefnemer heeft goed rekening gehouden met de wensen van omwonenden. Zo is de vierde bouwlaag geschrapt en zijn de gevels enigszins teruggebracht, waardoor er een grotere afstand tot de bestaande woningen ontstaat. De parkeerdruk in de wijk neemt niet toe, omdat er op de locatie zelf parkeerplaatsen komen voor de nieuwe bewoners en hun bezoekers. Er komt een openbare speelplek voor de omgeving en er is veel aandacht voor groen. De initiatiefnemer zorgt ervoor dat de bouwer een plan maakt voor bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie tijdens de bouw. Hierin staat hoe de overlast op de omgeving wordt beperkt en wie het aanspreekpunt is.

Uitgangspunten ontwikkeling locatie

In de Nota van Uitgangspunten staan de uitgangspunten waarbinnen het plan verder ontwikkeld mag worden. De conceptversie van deze Nota is tijdens de tweede buurtbijeenkomst en met de raadscommissie besproken. Meerdere aanvullingen die zijn genoemd, heeft het college verwerkt in de definitieve versie. Het beheer van de speelplek komt bij de gemeente te liggen. Het college vraagt de initiatiefnemer naast middeldure koopappartementen ook middeldure huurappartementen in het plan op te nemen. De gemeente heeft geen mogelijkheden om bij de verkoop van de appartementen voorrang voor Hoornse inwoners te regelen, maar heeft de wens wel gemeld aan de initiatiefnemer. En het college informeert de raad over de verdere participatie op het moment dat de raad een besluit moeten nemen over het plan.

Vervolg

In de komende periode voert de initiatiefnemer de benodigde technische onderzoeken uit. Ook zal de commissie voor Monumenten en Welstand advies geven over het ontwerp en het materiaalgebruik. In het eerste half jaar van 2023 volgt een derde buurtbijeenkomst. Dan gaat de initiatiefnemer met omwonenden in gesprek over de inrichting van de speelplek en het bomenplan. De initiatiefnemer laat dan ook het definitieve ontwerp zien en de keuze voor het materiaalgebruik. De gemeenteraad beslist uiteindelijk of het plan door kan gaan.