HOORN - De gemeenteraad van Hoorn stemde op dinsdag 8 december unaniem in met het stedenbouwkundig plan voor de Poort van Hoorn. Het stedenbouwkundig plan werd gemaakt door Karres en Brands en is een belangrijke stap voor de ontwikkeling en invulling van het stationsgebied en omgeving. Het geeft een globaal beeld van wat welke functies er in het gebied komen en hoe het eruit gaat zien. Naast het stedenbouwkundig plan ging de gemeenteraad ook akkoord met de business case en de samenwerkingsovereenkomst met ontwikkelpartners NS Stations, ProRail en Provincie Noord-Holland.

Nieuwe ontwikkelingen
Sinds 2018 werken de gemeente Hoorn, NS Stations, ProRail en de provincie Noord-Holland samen aan plannen voor de ontwikkeling van het stationsgebied en omgeving, de Poort van Hoorn. Wethouder Samir Bashara: ‘Juist in dit gebied is er veel ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe en aantrekkelijke stedelijke woon-werkmilieus, op steenworp afstand van een multimodaal mobiliteitsknooppunt, de prachtige historische binnenstad én het grootste stadsstrand van Nederland dat voor onze kust wordt aangelegd.’

Ambities
In september 2019 stelde de gemeenteraad de ambities en uitgangspunten voor de ontwikkeling van het gebied vast. De Poort van Hoorn moet een aantrekkelijke bestemming en verblijfsmilieu worden. Een plek waar je graag wilt zijn, waar op alle momenten van de dag reuring is. Daarnaast moeten bezoekers meteen het gevoel krijgen dat zij hier in Hoorn zijn. De Poort van Hoorn moet het visitekaartje van de stad zijn, dat bezoekers uitnodigt om de stad verder te ontdekken. Tot slot moeten rondom het station alle verkeersstromen (trein, bus, auto, fiets, voetgangers) op een goede en comfortabele manier bij elkaar komen en op elkaar aansluiten.

Stedenbouwkundig plan
In opdracht van de gemeente Hoorn werkte stedenbouwkundig bureau Karres en Brands het stedenbouwkundig plan voor de Poort van Hoorn uit. In het plan staat globaal omschreven hoe het gebied eruit gaat zien en welke uitstraling het gebied krijgt. Het geeft een beeld van waar de verschillende functies komen, zoals gebouwen, parkeerplaatsen, openbaar groen, water en wegen. Op basis van dit plan kan de gemeente bestemmingsplannen maken, waarna er gebouwd kan worden in het gebied.

Wonen, werken en beleven
Het stedenbouwkundig plan bevat ruim 1.000 woningen, verdeeld over de omgeving van het station en het Pelmolenpad en de Prismalocatie. In september werd bekend dat Hoorn vanuit de Woningbouwimpuls van het Rijk bijna 7,5 miljoen euro krijgt voor de versnelling van de bouw van deze woningen. Daarnaast is er ruimte vrijgemaakt voor 15.000 m2 aan maatschappelijke, culturele of andere functies, om een aantrekkelijk en gemengd verblijfsgebied te maken. Het busstation verhuist naar het transferium, waar ook een parkeergarage voor 1.050 auto’s is ingetekend (deels ondergronds). Rondom het station komen er ook fietsenstallingen voor ongeveer 3.700 fietsen. Veel aandacht gaat uit naar een hoge kwaliteit van de openbare ruimte en de gebouwen. Zo gaat het plan er vanuit dat de loopbrug over het spoor een mooi en breed podium met verblijfskwaliteit wordt, die de noord- en zuidkant van het station verbindt en toegang geeft tot de perrons. In de plannen krijgt de Museumstoomtram een centrale plek, met een etalage voor de historische locs en rijtuigen en een mooi plein voor de deur. En door de verplaatsing van het busstation ontstaat er aan de kant van de binnenstad ruimte om het openbare gebied aantrekkelijk in te richten, mogelijk met een groene singel voor het station langs. Partners NS Stations en Provincie Noord-Holland investeren ook in het plan. Onlangs maakte de provincie bekend 5,5 miljoen euro te reserveren voor de ontwikkeling van de Poort van Hoorn.

Unaniem besluit
Tijdens de commissievergadering spraken veel fracties hun waardering uit over de plannen, het doorlopen proces en de betrokkenheid van de partners bij de ontwikkeling van de plannen. Tijdens de raad werd dit nog eens onderstreept en stonden enkele fracties stil bij de unanieme besluitvorming over dit dossier. Nu de raad het stedenbouwkundig plan heeft vastgesteld wordt dit het komende jaar uitgewerkt in bestemmingsplannen. Daarnaast buigt de raad zich in 2021 over de hoogbouwvisie en de mobiliteitsvisie, die ook relatie hebben met de plannen voor de Poort van Hoorn.

‘Ik denk dat we allemaal heel trots kunnen zijn op dit resultaat,’ zegt Bashara tevreden. ‘Het is een prachtig plan geworden, met bijzonder veel aandacht voor kwaliteit. De unanieme steun van de raad en onze ontwikkelpartners is ontzettend belangrijk om visies en woorden om te zetten in daden..’

Kijk voor meer informatie en beelden op www.poortvanhoorn.nl