HOORN - De Hoornse raad wil dat de gemeente vergunningen sneller en digitaal gaat verlenen. De raad stemde daarom unaniem in met een voorstel van de VVD om de snelservice vergunningverlening in te voeren. Vergunningen zouden zo eenvoudiger, sneller en goedkoper worden.

De heer Yousufi van de VVD diende een initiatiefvoorstel in. Het idee is om ruim voor de invoering van de Omgevingswet in 2021 de snelservice vergunningverlening te implementeren. Bewoners kunnen dan via een eenvoudige webapplicatie een vergunning aanvragen. De aanvraag wordt dan direct getoetst aan het bestemmingsplan en welstandsregels en na positieve toetsing verschijnt de vergunning direct in de mailbox van de aanvrager.

Zowel de raad als het college reageerden positief op het voorstel van de VVD-fractie. Wel werd duidelijk gesteld dat de snelservice niet geschikt is voor aanvragen die binnen het beschermd stads- of dorpsgezicht vallen en/of strijdig zijn met het bestemmingsplan/welstandsregels De raad stemde unaniem in met het voorstel. Wethouder Ben Tap zei snel met het voorstel en de invoering van de webapplicatie aan de slag te gaan.