HOORN - Begin juni presenteerde het Hoornse college van B en W een sluitend financieel plaatje voor het lopende jaar. Ook de meerjarenbegroting was positief. De recente meicirculaire vanuit het Rijk gooit echter roet in het eten. De gemeente Hoorn wordt zo gekort dat er in 2019 rekening gehouden moet worden met een tekort van bijna 1,2 miljoen euro. En ook de begroting voor de komende jaren is niet meer sluitend.

Naar aanleiding van deze financiële tegenvaller adviseerde het college van B en W de gemeenteraad om vóór de behandeling van de Begroting 2020 in oktober nog even geen geld vrij te geven voor nieuwe plannen. In september komt de zogenaamde septembercirculaire van het Rijk. Hierin staat of het gemeentefonds aangevuld of juist gekort wordt. Afhankelijk daarvan kan bij de begrotingsbehandeling bekeken worden óf en voor welke plannen er geld is. Voor die tijd worden de nieuwe plannen wel voorbereid voor besluitvorming. De komende periode bereidt het college ook voorstellen voor om het meerjarenperspectief weer sluitend te krijgen. De raad stemde in met het nog niet vrijgeven van geld voor nieuwe plannen.

Financiën en watertoeristenbelasting
Op dinsdag 25 juni stelde de gemeenteraad de Jaarrekening 2018 en de Kadernota 2019 vast. Hoorn sloot het jaar 2018 af met een plus van 2,3 miljoen euro. Ook vanuit de raad was er veel onbegrip over de korting vanuit het Rijk. Veel aandacht was er ook voor de rommelige invoering van de toeristenbelasting. Op aandringen van de fracties van D66, VVD, GroenLinks en Hoorn Lokaal zegde wethouder Van der Ven toe dat er in het derde kwartaal van 2019 een evaluatie volgt mét voorstellen om de bruine vloot (historische zeilschepen) te compenseren en zo Hoorn aantrekkelijker te maken voor deze charters.

Besluiten en moties

De raad stemde unaniem in met de Jaarrekening 2018. Alleen de Hoornse Onafhankelijke Partij stemde tegen de Kadernota 2019. De raad nam drie moties aan:

Notitie over kostendekkendheid van tarieven

VVD diende samen met VOCHoorn, ChristenUnie, D66, CDA en Fractie Tonnaer een motie in om begin 2020 met een notitie te komen over het kostendekkend maken van leges. Uitgangspunt is dat tarieven kostendekkend zijn, terwijl bouwleges bijvoorbeeld voor 60 procent kostendekkend zijn en de akten van de burgerlijke stand maar 10 procent. De motie kreeg ook steun van de PvdA, Hoorn Lokaal, De Realistische Partij en Fractie Danny Verdonk. De Hoornse Onafhankelijke Partij, GroenLinks en Sociaal Hoorn stemden tegen.

Chatten met de gemeente

VVD diende samen met D66, Fractie Tonnaer, De Realistische Partij, VOCHoorn, GroenLinks, Sociaal Hoorn en ChristenUnie een motie om uit te zoeken of het inrichting van een chatfunctie als communicatiemiddel tussen gemeente en bewoners de publieke dienstverlening kan bevorderen. Als dat zo is, verwachten zij dat het college voor de begrotingsbehandeling in oktober een voorstel voorlegt aan de raad. Deze motie kreeg ook steun van CDA en Hoorn Lokaal. De Hoornse Onafhankelijke Partij, PvdA en Fractie Danny Verdonk stemden tegen.

Gemeentelijke ondernemersagenda

VVD diende samen met de Hoornse Onafhankelijke Partij, Fractie Tonnaer, VOCHoorn, Sociaal Hoorn, Hoorn Lokaal en ChristenUnie een motie in om samen met ondernemers een gemeentelijke ondernemersagenda op te stellen. Doel is dat gemeente en ondernemers regelmatig en goed overleg hebben, waarbij de OSH, HOF, HOC en alle andere winkeliersverenigingen betrokken worden. GroenLinks en De Realistische Partij stemden tegen.