HOORN - Op dinsdag 23 januari 2018 spreekt de Hoornse raadscommissie opnieuw over flexwonen. Op de agenda staat een voorstel met een terugkoppeling van de ideeën en zorgen die bewoners van de Bangert en Oosterpolder en de Nieuwe Steen inbrachten tijdens een informatieavond over flexwonen. Deze inbreng heeft geleid tot aanscherping van de randvoorwaarden voor flexwonen.

Redenen tekort aan woonruimte

De afgelopen jaren is in Hoorn een tekort ontstaan aan passende woonruimte. Redenen zijn onder meer dat er een groeiende behoefte is aan eenpersoons huishoudens, de stagnatie van de doorstroming op de woningmarkt sinds de economische crisis, de extra instroom van migranten tijdens de vluchtelingencrisis en de noodzaak van sloop en nieuwbouw van woningen in de oudere wijken van Hoorn.

Geen onderdak

Door deze ontwikkelingen komt een groep inwoners die met spoed een woonruimte nodig heeft in de problemen. Het gaat dan om mensen die (plotseling) snel een woning nodig hebben, maar nog niet of niet lang genoeg staan ingeschreven voor een huurwoning en zelf geen woning kunnen kopen. Bijvoorbeeld mensen uit een relatiebreuk, jongeren en studenten, mensen die uit de maatschappelijke opvang komen en zelfstandig kunnen wonen, of vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen.

Flexwonen als mogelijke oplossing

Voor een deel van deze mensen heeft de gemeente al afspraken gemaakt over de door- of uitstroom van en naar een woning. Hierdoor moeten reguliere woningzoekenden langer wachten op een huurwoning.

Maar de mensen die niet snel terecht kunnen bij de woningcorporatie en geen huis kunnen kopen, hebben een probleem. In Hoorn zijn betaalbare particuliere kamers of woningen maar beperkt beschikbaar. Deze mensen zijn daardoor aangewezen op tijdelijk onderdak bij familie en vrienden of zwerven rond.

Voor deze groep inwoners willen zowel de raadscommissie als het college iets betekenen. Tegelijkertijd willen zij ook voorkomen dat de wachtlijst voor reguliere woningzoekenden niet verder oploopt. De gemeente ziet het flexwonen als mogelijke oplossing voor deze mensen.

In gesprek met bewoners

In 2017 vroeg de raadscommissie het college om het idee voor 40 tot 50 flexwoningen uit te werken. Vier locaties werden aangewezen als mogelijke plekken voor flexwonen en de commissie gaf ook kaders mee. Uit het locatieonderzoek kwamen de locaties centrum Bangert en Oosterpolder en de oude hockeyvelden bij de Nieuwe Steen als meest geschikt naar voren. Daarom besloot het college met bewoners uit deze buurten in gesprek te gaan.

Wethouder Theo van Eijk: ‘Het gaat hier om een maatschappelijk probleem waar we als samenleving in Hoorn een oplossing voor proberen te vinden. Niemand wil dat mensen moeten rondzwerven, geen dak boven het hoofd hebben en in een neerwaartse spiraal terecht komen. Daarom heb ik twee buurten gevraagd naar hun mening. Een goed inzicht in de ideeën en zorgen van omwonenden helpt ons om de goede keuzes te maken en de randvoorwaarden voor een eventueel flexwonen project aan te scherpen en tot een oplossing te komen die ook voor de buurten acceptabel is.’

Tijdens het gesprek met bewoners uitten zij zich zeer kritisch over de mogelijke komst van flexwoningen in hun wijken. Als belangrijkste zorgen werden genoemd de vrees voor overlast en de uitstraling van de tijdelijke woningen.

Het college heeft de reacties van buurtbewoners verzameld en verwerkt in de aanvullende randvoorwaarden. Alle reacties zijn bij het voorstel toegevoegd.

Inbreng bewoners leidt tot aanscherping randvoorwaarden

Op 23 januari 2018 gaat het college met de raadscommissie in gesprek over de inbreng van buurtbewoners. Het college vraagt de raadscommissie naar haar mening over de aanvullende randvoorwaarden, zodat ideeën en suggesties van buurtbewoners deel uitmaken van de visie op flexwonen.

Het college vraagt de raadscommissie naar haar mening over deze aanvullende randvoorwaarden:

  • De bewoners vormen alleen een mix van alleenstaande spoedzoekers bestaande uit inwoners uit een relatiebreuk, jongeren/studenten, inwoners die uitstromen uit de maatschappelijke opvang en beschermd wonen (en dus zelfstandig kunnen wonen) en vergunninghouders. Arbeidsmigranten zijn geen spoedzoekers.
  • De flexwoningen zijn beschikbaar voor inwoners die dringend hulp nodig hebben met het vinden van huisvesting en die buiten de bestaande (regionale) afspraken en urgentieregeling vallen, geen inschrijftijd hebben opgebouwd of te veel verdienen voor een sociale huurwoning. Indien er risico is op overlast voor de omgeving komt de spoedzoeker niet in aanmerking voor de flexwoning.
  • Bewoners voor flexwonen worden geselecteerd door middel van een intake met betrekking tot motivatie, betrokkenheid en bereidheid te zoeken naar zelfstandige huisvesting.
  • Een bewoner krijgt na overtreding van de regels een waarschuwing en wordt na een tweede overtreding uit de woning geplaatst.
  • De uitstraling van de flexwoningen moeten passend zijn in de wijk.
  • De woningen worden voor maximaal tien jaar geplaatst.
  • De 40-50 flexwoningen worden over twee locaties verdeeld.
  • De twee te verdelen locaties zijn centrum Bangert en Oosterpolder en oude hockeyvelden Nieuwe Steen. Het college stelt voor om geen extra locatie in Bangert en Oosterpolder uit te werken.

Raadscommissie 23 januari 2018

De algemene raadscommissie geeft op 23 januari haar mening over de aanvullende voorwaarden voor het flexwonen. Het voorstel is toegevoegd aan de agenda van de raadscommissie op 23 januari 2018. De vergadering is openbaar en start om 19:00 uur in de raadszaal van het stadhuis. De vergadering is live te volgen en/of later terug te kijken op het internet, via deze link: http://bit.ly/2eqGUjc.