HOORN - Op dinsdag 10 juli stelde de gemeenteraad van Hoorn de jaarrekening 2017 en kadernota 2018 vast. Hoorn sluit 2017 af met een licht verlies van 563.000 euro. Dit wordt gedekt uit de algemene reserve. De raad nam 3 amendementen en 6 moties aan en stelde de jaarrekening 2017 en de kadernota 2018 unaniem vast.

Jaarrekening
In de jaarrekening legt de gemeente verantwoording af over wat zij heeft gedaan en wat dat heeft gekost. In totaal gaf de gemeente Hoorn in 2017 ruim 216 miljoen euro miljoen euro uit. De jaarrekening van 2017 sluit met een licht negatief resultaat van 563.000 euro.

Kadernota
Met de kadernota heeft de raad al voor de zomer een goed inzicht in het gemeentelijke huishoudboekje voor het lopende jaar. Omdat deze kadernota nog werd voorbereid door het vorige college van B en W, is de kadernota 2018 beleidsarm. Het begrotingsjaar 2018 sluit op dit moment met een licht negatief resultaat, maar dit kan bij de Najaarsbijstelling nog veranderen. Het meerjarenperspectief is positief en loopt vooralsnog in 2019 op naar ruim 730.000 euro, ruim 2,2 miljoen euro in 2020, 2,7 miljoen euro in 2021 en meer dan 3,2 miljoen euro in 2022. Dit kan veranderen als de nieuwe coalitieplannen verwerkt worden in de begroting.

Amendementen en moties
De raad diende 5 amendementen en 9 moties in. In totaal nam de raad 3 amendementen en 6 moties aan:

Amendementen
• Geld voor armoedebestrijding van 2017 naar 2018 meenemen
In 2017 bleef er 218.000 euro over van geld bedoeld voor armoedebestrijding onder kinderen. De PvdA diende samen met de Christen Unie, Hoorn Lokaal, Hoornse Senioren Partij en de Hoornse Onafhankelijke Partij een amendement in om dit geld in 2018 ook voor dat doel beschikbaar te stellen. De raad stemde unaniem in met het amendement.

• Extra geld voor afmaken project Poolster
De herinrichting van de openbare ruimte bij de Poolster is nog niet af, maar het budget is op en een langere vertraging vindt de raad niet acceptabel.. Daarom stelde de raad unaniem 11.000 euro aan kapitaallasten extra beschikbaar om het project af te maken.

• Nationaal sportakkoord lokaal uitwerken
Met uitzondering van De Realistische Partij stemde de hele raad voor een amendement van de Hoornse Onafhankelijke Partij, CDA, PvdA en Hoornse Senioren Partij om alvast rekening te houden meteen lokale uitwerking van het landelijk sportakkoord.

De raad nam de geamendeerde jaarrekening 2017 en kadernota 2018 unaniem aan.

Moties
• Behouden kantoor Belastingdienst
Het kantoor van de Belastingdienst gaat Hoorn na 2020 mogelijk verlaten. De raad stemde in met het verzoek aan het college om er alles aan te doen om het kantoor van de Belastingdienst en de banen in Hoorn te behouden. Afgezien van De Realistische Partij en GroenLinks stemden alle fracties voor deze motie.

• Uitbreiding starterslening
De raad stemde unaniem in met een verzoek aan het college om te voor de begrotingsbehandeling van 2019 met een voorstel te komen voor de verruiming van de starterslening als het gaat om de maximale aanschafprijs en/of de maximale lening. De huidige starterslening houdt volgens de raad onvoldoende rekening met de stijging van de huizenprijzen. Ook wil de raad dat de starterslening actiever onder de aandacht wordt gebracht.

• Energiesubsidie spreiden over het jaar
GroenLinks, PvdA, Fractie Tonnaer, D66, VVD, Hoorn Lokaal, Hoornse Senioren Partij, De Realistische Partij, Christen Unie en Hoorns Belang dienden samen een motie in om op meerdere momenten in het jaar budget vrij te geven voor energiebesparende maatregelen. De motie werd aangenomen met tegenstemmen van de Hoornse Onafhankelijke Partij en mevrouw Ligthert van de Hoornse Senioren Partij.

• Geld voor project Stand-by
De raad stemde unaniem in met een motie om evenveel geld uit te trekken voor het project Stand-by in de Kersenboogerd als voor de Grote Waal. Het project Stand-by is gericht op de sociale cohesie in de wijk, met als doel het doorbreken van isolement, het vergroten zelfredzaamheid en het deel gaan uitmaken van een netwerk.

• Beleidsvoorstel woonwagenbewoners
Met uitzondering van de fracties van PvdA, Hoorn Lokaal, ChristenUnie, VOCHoorn en mevrouw Ligthert van de Hoornse Senioren Partij stemde de raad in met een motie van De Realistische Partij om nieuw beleid te maken voor woonwagenbewoners, dat rekening houdt met de culturele identiteit van woonwagenbewoners.

• Infraroodverwarming in energiesubsidie
De voltallige raad stemde voor een motie om infraroodverwarming op te nemen in de subsidie voor energiebesparende maatregelen van de gemeente Hoorn. Wethouder Bashara kon zich goed vinden in de motie en wil zelfs kijken of de lijst met specifieke maatregelen losgelaten kan worden, zodat ook andere nieuwe technieken die bijdragen aan duurzame energieopwekking of energiebesparing opgevoerd kunnen worden.

De raadsvergadering van dinsdag 10 juli was de laatste vergadering voor het zomerreces. Op 25 september is de eerst volgende raadsvergadering