HOORN - Op dinsdagavond 8 november stemde de Hoornse raad in met de begroting 2023. Wel besloot de raad de begroting op twee punten aan te passen: er komt een evaluatie en actualisatie van het horecabeleid en er wordt extra geld vrijgemaakt voor het verbeteren van de verkeersveiligheid.

Hoorn heeft de komende jaren veel extra geld om te investeren. Er is voldoende ruimte om lopende projecten af te ronden en bovendien om meer dan 20 plannen uit het coalitieakkoord te realiseren. Daarnaast trekt de gemeente dit jaar nog 1,5 miljoen euro uit om inwoners met middeninkomens te helpen die door de hoge prijsstijgingen in problemen dreigen te raken. Omdat de inkomsten vanuit het Rijk vanaf 2026 vooralsnog sterk dalen, zet de gemeente alvast geld opzij om te sparen voor de ontwikkeling van de Poort van Hoorn en als buffer voor 2026 en de daarop volgende jaren.

Amendementen

De raadsfracties dienden 14 amendementen in om de begroting te wijzigen. Uiteindelijk werden 8 amendementen ingetrokken of aangehouden. De raad nam twee amendementen aan:

 • In 2023 vinden een evaluatie en actualisatie van het horecabeleid plaats.

 • Er wordt éénmalig €150.000,- vrijgemaakt voor het (versneld) verbeteren van de verkeersveiligheid. In de zomer van 2023 komt het college met een voorstel voor een meer structureel budget.Moties

De raadsfracties dienden 28 moties in, waarvan er 10 werden aangenomen:

 • De gemeente trekt 50.000 euro uit om onnodig versteende locaties open te breken en te vergroenen voor waterberging.

 • De gemeente gaat in gesprek met partners na of bewoners behoefte hebben aan het verruimen van de openingstijden van buurthuizen van december tot maart 2023.

 • De gemeente verkent de mogelijkheid om in de nabije toekomst een harddraverij in de Hoornse binnenstad mogelijk te maken.

 • De gemeente start in 2023 met een pilot om bijeenkomsten te organiseren voor 'nieuw volwassenen' (inwoners die 18 jaar zijn geworden), om hen kennis te laten maken met de gemeente.

 • De gemeente gaat een aanvullende mantelzorgvisie opstellen.

 • De gemeente gaat bij regulier onderhoud en vervanging rekening houden met de mogelijkheden om intelligente straatverlichting toe te passen.

 • De gemeente bereidt in 2023 een voorlichtingscampagne rondom het thema 'Belang van slaap' voor, gericht op jeugdigen.

 • De gemeente gaat in overleg met de GGD om een permanente corona-vaccinatielocatie in Hoorn te realiseren.

 • De gemeente gaat onderzoek doen naar de meest effectieve verdeling van goedkope, middeldure en duurdere woningen.

 • De gemeente gaat taken en prioriteiten vaststellen voor het management van het Hoornse stadscentrum.

Agenda en stukken

De volledige agenda en alle raadsinstrumenten en stukken kunnen worden teruggevonden op https://hoorn.bestuurlijkeinformatie.nl.