HOORN - De Hoornse raad heeft de begroting voor 2022 unaniem vastgesteld. Wel wijzigde de raad de begroting op een aantal punten. Zo komen er meer bloemenmanden in de stad, krijgen subsidieontvangers in 2022 een prijscompensatie, trekt de raad extra geld uit voor wandel- en beweegroutes, komt er een pilot met een tijdelijke fietsenstalling in de binnenstad, is er extra geld voor leegstandsbestrijding en wordt er ook geld vrijgemaakt om achterstanden in de het proces van bouwvergunningen weg te werken.

Het financiële beeld van de gemeente Hoorn pakt een stuk positiever uit dan eerder gedacht. Het resultaat in 2022 is na het aannemen van de amendementen ruim 5,7 miljoen euro geworden.

Amendementen
De raadsfracties dienden 9 amendementen in om de begroting te wijzigen. Uiteindelijk werden 3 amendementen aangehouden. De raad nam de zes overige amendementen aan:
-Er komt jaarlijks 20.000 euro extra voor meer bloemenmanden in de stad In 2022 krijgen gesubsidieerde organisaties een prijscompensatie van 1,4%.
-In 2022 volgt een voorstel hoe de indexering vanaf 2023 geregeld gaat worden Eenmalig 60.000 euro extra voor de realisatie van wandel- en beweegroutes
-Er wordt 150.000 euro gereserveerd voor een pilot van twee jaar voor een tijdelijke, bewaakte en overdekte fietsenstalling in de binnenstad
-Eenmalig 100.000 euro voor capaciteit voor leegstandsbestrijding Eenmalig 100.000 euro voor capaciteit voor het wegwerken van achterstanden in de ruimtelijke keten (vooroverleg, advisering, beleid en verlenen bouwvergunningen)

Moties
De raadsfracties dienden drie moties in, waarvan er twee werden aangenomen:

-De gemeente gaat onderzoeken hoe bouweisen kunnen worden gesteld aan de waterberging en vergroening bij bouwprojecten. Uiterlijk vóór de Kadernota 2023 volgt een raadsvoorstel.
-De gemeente gaat een aanpak ontwikkelen om energiearmoede tegen te gaan. Dit plan wordt uiterlijk in het najaar van 2022 voorgelegd aan de raad.