HOORN - Met extra rijstroken tussen de A7 en het Keern kan een gelijkvloerse kruising met verkeerslichten de doorstroming op de Provincialeweg alsnog verbeteren. Deze optie is de uitkomst van een nieuwe verkenning van het knelpunt turborotonde. Het college van B en W stelt de gemeenteraad van Hoorn voor deze variant nader uit te werken. Ook wordt aangeraden om aanvullende maatregelen op de Provincialeweg te onderzoeken en een mobiliteitsvisie op te stellen.

Het omvormen van de turborotonde tot een gelijkvloerse kruising met verkeerslichten bleek in 2017 de enige haalbare oplossing om de doorstroming op de Provincialeweg te verbeteren. De gemeenteraad nam hier in 2018 een besluit over. Uit nieuw onderzoek kwam eind 2019 naar voren dat een kruising met twee rijstroken rechtdoor in beide richtingen de doorstroming in de avondspits onvoldoende verbetert. Het ontwerp voldoet daarmee niet aan de doelstelling van het project. Destijds heeft het adviesbureau, die de variantenstudie en het ontwerp heeft opgesteld, een fout gemaakt bij de berekeningen van het verkeer.

Tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van drie adviesbureaus is nogmaals een analyse gemaakt van alle oplossingen die bij de variantenstudie in 2017 zijn beschouwd. Aan de hand van de criteria als verkeersveiligheid, landschappelijke inpasbaarheid, financieel, gevolgen voor onderliggend wegennet en de eisen van Rijkswaterstaat blijken alle andere varianten niet haalbaar.
Drie rijstroken rechtdoor
De drie adviesbureaus concluderen dat binnen de uitgangspunten en kaders een gelijkvloerse kruising met verkeerslichten, de enige haalbare oplossing blijft om in de avondspits de doorstroming op de kruising Provincialeweg/Westfriese Parkweg/Berkhouterweg te verbeteren.

Voor de kruising Provincialeweg/Westfriese Parkweg/Berkhouterweg in beide richtingen een extra rijstrook rechtdoor (drie in plaats van twee rijstroken) levert meer opstelruimte en afwikkelcapaciteit op. Dit is voldoende voor het verwachte verkeer na realisatie van de nu bekende nieuwe bouwontwikkelingen in de stad. Technisch lijken de drie rijstroken per rijrichting inpasbaar te zijn. De gevolgen van de aanpassing (financieel, juridisch en ruimtelijke ordening) moeten nog nader worden onderzocht. Mogelijk moet enige concessie worden gedaan aan een groene entree van de stad.
Daarnaast adviseren de drie adviesbureaus de bereikbaarheid (verkeersdruk) van Hoorn in een bredere samenhang te beschouwen in een mobiliteitsvisie. Hierbij komen alle vormen van vervoer aan bod.

Planning
Het college vraagt op 24 maart de voorbereidingen van de uitvoering van het omvormen van de turborotonde te stoppen, totdat de gemeenteraad een besluit heeft genomen over de oplossing tot verbetering van de doorstroming op het gedeelte van de Provincialeweg vanaf de A7 tot aan het Keern.
Tot de zomer wordt de mogelijke oplossing met drie rijstroken per rijrichting nader onderzocht. Dit gebeurt in samenhang met het functioneren van het totale verkeerssysteem van Hoorn. Ook worden de ruimtelijke inpassing en noodzaak van verkeerskundige maatregelen op andere delen van de Provincialeweg in kaart gebracht. Daarnaast worden aanvullende oplossingen onderzocht om de verkeersdruk op de Provincialeweg te verminderen.

De uitwerking van de oplossing met drie rijstroken en de uitwerking van de mobiliteitsvisie vindt tegelijkertijd plaats. Naar verwachting kan de gemeenteraad na het zomerreces een besluit nemen over beide voorstellen.