HOORN - Op dinsdag 6 februari 2024 heeft het initiatiefvoorstel van de fractie Hart van Hoorn, om te stemmen over het standbeeld van J.P. Coen, het niet gehaald. Er is in deze vergadering geen besluit genomen door de gemeenteraad over het wel of niet verplaatsen van het standbeeld op de Roode Steen in de binnenstad van Hoorn. Het amendement op het initiatiefvoorstel van D66, Hoorn Lokaal, VVD, EénHoorn, GroenLinks en het CDA om als gemeenteraad nu geen besluit te nemen over het standbeeld kon wel op een meerderheid rekenen.


Standbeeld J.P. Coen onderwerp tijdens stadsgesprekken

In de raadsvergadering van december 2023 heeft de raad een motie aangenomen om het college op te roepen weer stadsgesprekken te organiseren. In de motie werd voorgesteld om de status van het standbeeld van J.P. Coen op de Roode Steen als onderwerp voor te dragen bij de stadsgesprekken. Het college is in gesprek met een raadswerkgroep om vorm te geven aan de nieuwe ronde stadsgesprekken.

Voorstel onderhoud schoolgebouw aangenomen

In 2020 heeft de gemeente samen met alle schoolbesturen een plan (het Integraal Huisvestingsplan) opgesteld om aan het onderhoud van schoolgebouwen te werken. Dit plan moest worden herzien, onder andere door de gestegen kosten. De raad heeft met dit plan ingestemd.

Strategie vastgesteld voor aantrekkelijke binnenstad

Het voorstel van het college om een strategie uit te werken om, samen met ondernemers en vastgoedeigenaren, te investeren in de lokale economie is unaniem aangenomen door de raad. Het gevraagde budget is ook goedgekeurd.

Door een aangenomen amendement, ingediend door de VVD, Sociaal Hoorn, Hoorn Lokaal en EénHoorn, is het college opgeroepen om scherp te zijn op leegstand. Met de zogenoemde leegstandsverordening mag de gemeente eigenaren van panden die langer dan zes maanden leeg staan, aanspreken. Daarnaast zijn er door dit amendement doelen gesteld voor het exploitatiebudget van 120.000 euro. Hoofddoel is om met dit budget de lokale economie te stimuleren.

En verder: Hoornse raad stelt kadernota’s gemeenschappelijke regelingen vast

De zeven Westfriese gemeentes werken samen om bepaalde maatschappelijke belangen te behartigen. Deze soort samenwerking heet een gemeenschappelijke regeling. Hiervoor zijn verschillende organisaties in het leven geroepen. Alle zeven gemeenteraden moeten de plannen en bijbehorende kosten voor 2025 van deze organisaties goedkeuren. De Hoornse raad heeft dat nu gedaan.

Raadsvergadering gemist?

Mocht je de vergadering gemist hebben, kijk deze dan terug via:

Agenda Hoorn - Gemeenteraad dinsdag 6 februari 2024 20:00 - 23:00 - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl).