HOORN - Op dinsdag 24 september buigt de Hoornse raad zich over de plannen voor de Poort van Hoorn. Op de agenda staan ook het burgerinitiatief om de kap van bomen op de Westerdijk te voorkomen en voorstellen om de financiële tekorten in het sociaal domein terug te dringen.


Poort van Hoorn
Op de agenda staat een voorstel om uitgangspunten voor de gebiedsontwikkeling in de Poort van Hoorn vast te stellen. Op basis van deze uitgangspunten kunnen de plannen concreter worden gemaakt. De ambities van de gemeente, NS Station, Provincie Noord-Holland en ProRail zijn om rond het station een aantrekkelijke bestemming en verblijfsmilieu te realiseren. Een kwalitatief hoogwaardig visitekaartje voor Hoorn en de regio. Daarnaast moet het gebied zich ontwikkelen tot een multimodaal knooppunt met kwaliteit en comfort. Onderdeel van het plan is onder meer dat er in het gebied ruimte is voor minimaal 1.000 woningen. Daarnaast moeten de noord- en zuidkant van het station goed met elkaar verbonden worden, door een pasarelle met verblijfskwaliteit. Voor het aanvankelijke plan voor één grote parkeergarage wordt gezocht naar alternatieve parkeeroplossingen (bijvoorbeeld een deel ondergronds), omdat dit een te grote impact zou hebben op de ruimtelijke kwaliteit en beleving in het gebied.

Tekorten sociaal domein
De raad buigt zich over een voorstel van het college om kwetsbare inwoners die zorg ontvangen, te ontzien bij het nemen van maatregelen om tekorten terug te dringen binnen het sociaal domein (waaronder ook de jeugdhulp en Wmo vallen). Het college wil 21 maatregelen doorvoeren die vooral gaan over het anders organiseren van de zorgtaken. Nog eens 4 maatregelen waarover alleen de raad kan beslissen, worden voorgelegd. In de komende jaren kan een verwacht tekort van ongeveer 4 miljoen euro worden weggewerkt, als de 25 voorkeursmaatregelen worden gekozen.

Burgerinitiatief bomenkap Westerdijk
De raad neemt dinsdag ook een besluit over een burgerinitiatief over de voorgenomen kap van 13 populieren aan de Westerdijk. Het college van B en W is van mening dat de bomenkap noodzakelijk is vanwege het risico op vallende takken. De indieners van het initiatief willen graag dat deze beslissing wordt teruggedraaid of heroverwogen. Zij vragen de raad nu om in te grijpen. Voor een burgerinitiatief gelden echter regels, één daarvan is dat het initiatief niet mag gaan over een onderwerp waar het college over gaat. Het college gaat over de kapvergunning van deze bomen. De raad wordt daarom voorgesteld om het initiatief ongeldig te verklaren. Wel kan de raad het voorstel doorsturen aan het college en zo nodig aanvullende wensen en bedenkingen meegeven.

Volg de raad
De raadsvergadering start om 20:00 uur in de raadszaal van het stadhuis. De vergadering is ook live te volgen via Twitter @RaadHoorn of op beeld via www.hoorn.nl/raad. De stukken van de vergadering zijn ook via die link te vinden.