HOORN - De Hoornse raad buigt zich op dinsdag 18 december over een plan om meer mensen met een laag inkomen te helpen met inkomensondersteuning. De grens voor inkomensondersteuning vanuit de gemeente ligt nu op 115 procent van de bijstandsnorm. Het college stelt voor om deze te verhogen naar 120 procent van de bijstandsnorm. Dit betekent dat (werkende en niet-werkende) inwoners met een inkomen tot 120 procent van de bijstandsnorm gebruik kunnen maken van deze hulp, zoals de sport- en cultuurstrippenkaart, een gemeentelijke zorgverzekering en kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Naast de inkomensondersteuning neemt de raad ook een besluit over de inzet van het participatiebudget. Het voorstel is om het geld in te zetten om specifieke groepen van (potentiële) bijstandsgerechtigden te helpen. Het gaat om extra begeleiding en ondersteuning aan kwetsbare jongeren, oudere werklozen, zorgklanten, laaggeletterden, vergunninghouders en niet uitkeringsgerechtigden.

Bestrijding eenzaamheid
De raad bespreekt dinsdag 18 december ook de beleidsvisie ‘Bestrijding van eenzaamheid 2019-2022’. Dit is een eerste aanzet om eenzaamheid in Hoorn grondig aan te pakken. Vooral de samenwerking en afstemming tussen strategische partners en inwoners is daarin belangrijk. Het college wil meer inzicht krijgen in wat eenzaamheid is, hoe het gesteld is met eenzaamheid in Hoorn en hoe de gemeente samen met anderen eenzaamheid kan verminderen.

Programma Duurzame Stad
De raad stelt dinsdag ook het programma Duurzame Stad vast, waarvan de hoofdonderwerpen energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie en biodiversiteit zijn. In totaal is in de begroting ruim 2 miljoen euro toegekend aan het programma Duurzame Stad, waarmee invulling gegeven wordt aan de ambitie van de gemeente Hoorn om in 2040 klimaatneutraal te zijn.

Volg de raadsvergadering
De raadsvergadering start om 19:00 uur in de raadszaal van het stadhuis. Alle publiek is van harte welkom om de vergadering bij te wonen. Diegenen die niet naar de raadszaal kunnen komen, kunnen de vergadering live volgen via Twitter @raadhoorn, of via de livestream via www.hoorn.nl/raad. Hier is achteraf ook de vergadering terug te zien en hier staan ook de voorstellen die de raad bespreekt.