HOORN - Op dinsdag 20 april buigt de gemeenteraad zich over de detailhandelsnota en een initiatiefvoorstel van enkele raadsfracties om leegstand van winkels, kantoren en woningen tegen te gaan. Andere onderwerpen op de raadsagenda zijn onder meer een voorstel met kaders voor hoogbouw, de locatiekeuze voor het IKEC en de toekomst van sportpark De Kromme Elleboog in de Risdam. Vanwege de volle agenda start de digitale raadsvergadering om 19:00 uur.

Detailhandelsnota en initiatiefvoorstel
De raad wordt gevraagd om in te stemmen met de detailhandelsnota. In deze nota beschrijft de gemeente hoe zij wil inspelen op ontwikkelingen binnen de detailhandel. Doel is om de detailhandel in de gemeente gezond en toekomstbestendig te houden. Belangrijke punten zijn onder meer een betere concentratie van winkels in de reguliere winkelgebieden. Ook wordt voorgesteld om het publiekshart in de binnenstad kleiner te maken en hier meer publieksfuncties toe te staan. Op initiatief van de fracties van de VVD, Fractie Tonnaer en Sociaal Hoorn buigt de raad zich ook over een leegstandsverordening, voor onder meer kantoren, winkels en woningen. Deze is erop gericht om te voorkomen dat panden lang leeg staan, desnoods met druk vanuit de gemeente.

Intensiverings- en Hoogbouwvisie
Om in de toekomst een levendige en aantrekkelijke stad te blijven heeft de gemeente Hoorn de ambitie om ‘meer stad’ te worden. Dat betekent dat Hoorn de komende jaren moet groeien en op bepaalde plekken ook stedelijker wordt. De intensiverings- en hoogbouwvisie moet er voor zorgen dat dit op een goede manier vorm krijgt. In de kadernotitie staat onder meer waar, op welke manier en onder welke voorwaarden er hoger en intensiever gebouwd kan worden en ook waar niet. Als de raad instemt met de kaders, gaat het college hierover met inwoners en belanghebbenden in gesprek. Ook volgen er enquêtes. Mede op basis van deze inbreng stelt de gemeente de definitieve Intensiverings- en Hoogbouwvisie op. Planning is dat de raad hierover eind dit jaar een besluit kan nemen.

Locatie IKEC
De afgelopen maanden heeft de gemeente extra onderzoek gedaan naar twee mogelijke locaties voor de vestiging van een IKEC; Sport- en Recareatiepark Risdam-Noord en de voormalige hockeyvelden aan de Nieuwe Steen. Het college stelt de raad voor om het IKEC op de locatie van de voormalige hockeyvelden te realiseren. Naast het IKEC zou hier ruimte zijn voor 80 goedkope en 60 middel dure appartementen. De 78 parkeerplaatsen van de hockeyvelden die komen te vervallen worden als taakstelling meegenomen bij de herontwikkeling van gebouwdeel C van het stadhuis. Er zijn vanuit de raad echter nog veel vragen gesteld. De kans is aanwezig dat de raad daarom beslist om het voorstel van de raadagenda te halen en het te verplaatsen naar een volgende raadsvergadering. De raad beslist dinsdag of het voorstel op de agenda kan blijven.

Overige agendapunten
Overige agendapunten zijn onder meer de realisatie van een consultatiebureau in de Bangert- en Oosterpolder, een raadsmotie over de inventarisatie en herbestemming van de gemeentelijke kunstcollectie en een voorstel voor de fusie van HSV Sport 1889 en Rugbyclub West-Friesland en de daarbij behorende vernieuwing van sportpark De Kromme Elleboog.

Volg de raad
De raadsvergadering van dinsdag 20 april vindt digitaal plaats en kan via de livestream op www.hoorn.nl/raad gevolgd worden. Hier staan ook alle stukken die bij de agendapunten horen. Er wordt ook live getwitterd via www.twitter.com/raadhoorn.