HOORN - Op dinsdag 28 september en dinsdag 26 oktober buigen de raadscommissie en gemeenteraad zich over de ontwerp bestemmingsplannen voor de Poort van Hoorn. Daarbij is het gelukt om veel van de wensen mee te nemen die bewoners en ondernemers uit het gebied hebben ingebracht. Na het raadsbesluit kunnen zes weken lang formele zienswijzen ingediend worden. Naar verwachting stelt de raad de bestemmingsplannen in februari 2022 vast.

In december 2020 stelde de gemeenteraad het stedenbouwkundig plan voor de Poort van Hoorn vast. De volgende stap is om dit stedenbouwkundige plan in twee ontwerp bestemmingsplannen uit te werken; een voor het stationsgebied en een voor het Pelmolenpad en de Prismalocatie.

Plannen aangescherpt en verbeterd
De afgelopen maanden zijn de plannen voor de ontwikkeling van het stationsgebied, het Pelmolenpad en de Prismalocatie in nauw overleg met bewoners en ondernemers aangescherpt en verbeterd. De meeste van de wensen die door bewoners en ondernemers zijn ingebracht zijn meegenomen in de bestemmingsplannen.

Zo is er in het Pelmolenpad gekozen voor een betere aansluiting op de bestaande bouw, zijn hoogteaccenten verder van bestaande bouw geplaatst en wordt er ook meer afstand ingetekend tussen de bestaande woningen en de nieuwbouw. In het stationsgebied is de toren op de hoek van het Keern en de Van Dedemstraat herverdeeld over het projectgebied. Hierdoor sluit de bebouwing beter aan op de jaren ’30 woningen aan de Van Dedemstraat. De wens van zowel bewoners als college en raad om zoveel mogelijk parkeerplaatsen ondergronds te plaatsen wordt nog onderzocht. Meer informatie over de aanpassingen staat op www.poortvanhoorn.nl/participatie.

‘We hebben een intensief proces doorlopen van overleg met bewoners en ondernemers uit de directe omgeving aan de ene kant en het rekenen, tekenen en kneden door de professionals aan de andere kant,’ vertelt wethouder Samir Bashara. ‘Onze indruk is dat het plan, dat in de basis goed was, door de inbreng vanuit de omgeving alleen nog maar beter is geworden. We kunnen misschien niet alle wensen meenemen, maar dat is grotendeels wel gelukt. Vooral de aansluiting van de nieuwbouw op de bestaande bebouwing was een belangrijk punt van aandacht dat we in de meeste gevallen goed hebben kunnen oplossen.’

Besluit
Op dinsdag 28 september start de vergadering van de raadscommissie om 19:00 uur. De vergadering is live bij te wonen of te volgen via de livestream op www.hoorn.nl/raad. Hier staan ook de voorstellen en plannen. De raadsvergadering van 26 oktober start in principe om 20:00 uur. Als de raad de ontwerp bestemmingsplannen op 26 oktober vaststelt, zijn deze nog niet definitief. Er volgt dan nog een periode van 6 weken waarin inwoners formele zienswijzen kunnen indienen. Deze worden verwerkt in een nota van zienswijzen, waarin staat of een zienswijze wordt meegenomen en waarom wel of niet. De raad stelt de bestemmingsplannen vervolgens naar verwachting in februari 2022 vast.