HOORN - In maart buigt de Hoornse raad zich over het plan voor de nieuwe woonwijk ‘Rozenbuurt’ op de voormalige Balk-locatie in Zwaag. Het plan is om hier maximaal 450 woningen te bouwen. Het gaat om 180 grondgebonden woningen en 270 appartementen, in verschillende prijscategorieën.

Nieuwe wijk
Het plan voor de Rozenbuurt gaat uit van een nieuwe woonbuurt met maximaal 450 woningen; 180 grondgebonden woningen en 270 appartementen, in zes woongebouwen, waarvan er één, De Ooievaar, maximaal 8 bouwlagen. Bij al deze woongebouwen worden de bovenste 2 woonlagen verwerkt in een kapconstructie, zodat de gebouwen goed passen binnen de omgeving.

Levendig
Om een aantrekkelijke woonomgeving te maken is er ook behoefte aan levendigheid en ontmoetingsplekken in de nieuwe buurt. Daarom is in het bestemmingsplan de mogelijkheid om op de begane grond van de woongebouwen 500 m2 aan maatschappelijke functies te realiseren. Dat kan bijvoorbeeld gaan om een kinderopvangorganisatie of een huisarts. In het plan worden ook 140 parkeerplaatsen voor voetbalvereniging De Westfriezen meegenomen. Hiermee worden de huidige parkeerproblemen rond de vereniging opgelost.

Alle categorieën
De nieuwe woningen zijn volgens de doelgroepenverordening van de gemeente Hoorn verdeeld: 30% sociale huur of goedkope koop, 30% middencategorie (huur en koop) en maximaal 40% duurder segment. Voor de Rozenbuurt zijn daar nog een aantal specifieke afspraken over gemaakt. Zo wordt volgens het plan minimaal 20% van de goedkope woningen sociale huur, 10% goedkope koop en minimaal 10% wordt middeldure huur. Ook wordt minimaal 30% van de woningen levensloopbestendig.

Duurzame wijk
Belangrijk uitgangspunt is dat de Rozenbuurt ook een duurzame wijk wordt. De woningen worden gasloos en in de tuinen en de inrichting van de openbare ruimte wordt rekening gehouden met klimaatveranderingen in de toekomst (extreme droogte en hevige regenbouwen) en is er extra aandacht voor biodiversiteit. Het openbare gebied en de tuinen worden alleen verhard als dat nodig is, en de verharding is waar mogelijk waterdoorlatend.

Vervolg
Op 9 en 23 maart bespreken de algemene raadscommissie en de gemeenteraad het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp beeldkwaliteitsplan. Met het beeldkwaliteitsplan stelt de raad de gewenste ruimtelijke kwaliteit vast. Als de raad instemt met de plannen, start de formele procedure. Belanghebbenden hebben na de publicatie van het raadsbesluit zes weken de tijd om op de plannen te reageren. Deze reacties worden beantwoord: wat wel of niet meegenomen kan worden en waarom. Vervolgens stelt de raad het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan vast. Op het besluit over het bestemmingsplan is rechtstreeks beroep bij de Raad van State mogelijk. Het besluit over het beeldkwaliteitsplan treedt direct in werking na vaststelling en publicatie. Hier zijn geen beroepsmogelijkheden voor.