HOORN - Op dinsdag 6 juli bespreekt de Hoornse raad de Mobiliteitsvisie en het initiatief van GroenLinks en EénHoorn om ‘Safe Streets Gemeente’ te worden. Daarnaast ligt er een verzoek om inlichtingen van 8 fracties over de aanbesteding van de viskiosk op het Hoofd.

Mobiliteitsvisie 2030
De raad neemt dinsdag een besluit over de Mobiliteitsvisie 2030, met een doorkijk naar 2040. Deze visie geeft richting aan wat de gemeente de komende jaren wil gaan doen op het gebied van mobiliteit. Dat gaat niet alleen over auto’s of vrachtverkeer, maar ook over lopen, fietsen en het OV. Belangrijke kernpunten in de visie zijn het meegroeien van de mobiliteit met de groeiambities van de stad en het verbeteren van de verblijfskwaliteit van de stad door meer aandacht te geven aan fietsers en voetgangers.

Safe Streets
De fracties van GroenLinks en EénHoorn willen dat Hoorn ‘Safe Streets Gemeente’ wordt en de problemen rondom onveiligheid in openbare ruimten bespreekbaar maakt en aanpakt. De fracties vinden dat iedereen zich altijd en overal veilig moet voelen op straat. Het aantal slachtoffers van intimidatie en onveiligheid moet teruggedrongen worden, vinden zij. Zij roepen het college daarom op om Hoorn aan te melden als Safe Streets Gemeente en zo deze problematiek aan te pakken.

Aanbesteding viskiosk
De gemeente Hoorn zoekt voor de komende vijf jaar een ondernemer die in de voormalige viskiosk in de haven een toeristisch informatiepunt gaat beheren. Hiervoor heeft de gemeente een openbare aanbesteding uitgeschreven. Onlangs werd deze aanbesteding afgerond, waarna een aantal raadsleden van betrokkenen signalen hebben ontvangen over mogelijke vooringenomenheid tijdens dat proces. Acht raadsfracties hebben hierover kritische vragen gesteld over de nieuwe invulling van de kiosk en het verloop van de openbare aanbesteding en willen hierover informatie van het college.

Overige agendapunten
Andere agendapunten zijn een voorstel voor de uitbreiding van het woonwagencentrum aan de Zomervaart, de Top X aanpak van minderjarigen en jongvolwassenen en maatregelen om de lokale lastendruk voor ondernemers, instellingen en verenigingen vanwege de coronacrisis te verlichten. Voorstel is om de precariobelasting, marktgelden, havengelden voor de chartervaart en historische schepen en een aantal legestarieven niet te innen. Ook zouden ondernemers en instellingen die door de coronacrisis onevenredig hard getroffen zijn aanspraak kunnen maken op een bedrag van maximaal 1.000 euro als tegemoetkoming voor lokale lasten.

Volg de raad
Vanwege de volle raadsagenda start de raad om 19:00 uur. De raad is live te volgen of later terug te kijken via www.hoorn.nl/raad. Hier staan ook de voorstellen en beslispunten. De vergadering van 6 juli is de laatste voor het zomerreces. Vanaf 31 augustus start de algemene raadscommissie weer. De eerst volgende raadsvergadering is op dinsdag 21 september.