HOORN - Het college van burgemeester en wethouders heeft het programmaplan Kansen voor de Kersenboogerd voorgelegd aan de gemeenteraad. Op 18 december beslist de raad of zij met het plan instemt. Als dat het geval is, kunnen de projecten die er op zijn gericht dat iedereen fijn en veilig kan wonen, werken en leven in de Kersenboogerd vanaf 2019 worden uitgevoerd.

Verantwoordelijk wethouder Kholoud Al Mobayed licht toe: ‘Om een goed beeld te krijgen van de Kersenboogerd zijn wij het afgelopen jaar intensief opgetrokken met Intermaris en stichting Netwerk. Daarnaast hebben we veel samengewerkt met bewoners, ondernemers, scholen, verenigingen en organisaties uit de wijk. We hebben een lijst met 450 verbeterpunten opgehaald. Deze informatie hebben we ondergebracht in elf thema’s die de rode draad weergeven van wat er speelt in de wijk.’

Thema’s
Na het raadsbesluit wordt gestart op basis van prioriteit en beschikbare middelen. De belangrijkste drie thema’s zijn Sociaal, Overlast/Veiligheid/Handhaving en Wonen. Andere thema’s waaraan aandacht wordt besteed zijn een schonere woonomgeving door het terugdringen van zwerfafval, de herinrichting van het stationsgebied waardoor het gebied er beter uit komt te zien en het verbinding krijgt met het winkelcentrum. Ook gaat de gemeente duurzame maatregelen stimuleren en initiatieven die bijdragen aan betrokkenheid en samenwerking in de wijk. Naast de groenopgave komt er een project om de infrastructuur in de wijk te verbeteren. Ook wordt er aandacht besteed aan een veilige leefomgeving. Als laatste pijler in het programmaplan wordt economie genoemd.

Kholoud Al Mobayed: ‘Voor de Kersenboogerd zetten we in op een gezonde leefomgeving. Daarbij hebben we aandacht voor zowel het sociale als het fysieke element.’ Bij sociaal kun je denken aan armoede, eenzaamheid, vergrijzing en meer mensen aan het werk helpen. Wethouder Al Mobayed benadrukt: ‘Met deze thema’s kunnen we al aan de slag. We hebben beleid en in de Kersenboogerd gaan we de inzet intensiveren. Daarnaast willen we bestaande (sociale) netwerken versterken en nieuwe opzetten zodat partners in de wijk elkaar beter vinden en problemen eerder gesignaleerd en aangepakt worden.’

Veiliger en prettiger gebied
Intermaris maakt een analyse van het gebied waar zij huurwoningen in bezit heeft. Cees Tip, directeur bestuurder bij Intermaris: ‘Op basis daarvan wordt bekeken welke maatregelen er nodig zijn. Je redt het niet alleen met het aanpakken van de problemen achter de voordeur en zaken op het gebied van schoon, heel en veilig. We kijken met elkaar ook naar hoe de wijk is gebouwd. Gebieden die van niemand zijn moeten weer van iemand/iedereen worden.’

Ook de gemeente wil in de openbare ruimte verbeteringen doorvoeren. Daarnaast zetten we in op verbeteringen van de woningen door bijvoorbeeld uitgevoerde energiemaatregelen. Doel is dat er een veiliger en prettiger gebied ontstaat rondom de huurwoningen. Daarvoor zetten we ook preventieve maatregelen in zoals meer cameratoezicht in het centrumgebied.

Als we starten met de uitvoering van de thema’s, betrekken we hierbij ook bewoners, ondernemers en partners. Samen willen we de kansen benutten om de wijk te verbeteren. We hebben het afgelopen jaar gezien dat er veel enthousiasme in de wijk zit. Die betrokkenheid en ‘trots’ op de eigen wijk is van belang om het gevoel van samen leven en veiligheid in de wijk te vergroten. Zo ontstaan er ook initiatieven in de wijk.

Quickwins
Een aantal activiteiten wordt al uitgewerkt. Het gaat hier om onderwerpen die actueel zijn vanaf het begin van het programma of om de zogenaamde ‘quick wins’ die uit de lijst van 450 punten zijn gehaald. Kholoud Al Mobayed verduidelijkt: ‘We waarderen het dat inwoners zo actief met ons mee hebben gedacht en hebben kleine ingrepen in een buurt direct uitgevoerd. Dat werd erg gewaardeerd door omwonenden. Zo hebben we een deel van het plein bij het winkelcentrum schoongespoten, zijn er schuttingen in De Groef geplaatst, bosjes gesnoeid, planten geplaatst en een hinkelrupsbaan aangelegd. Ook zijn er op plekken bordjes en drempels geplaatst en drempels verbreed. Dat draagt allemaal bij aan een betere beleving van de wijk.’ Bij het verbeteren van de wijk werken we nauw samen met de afdeling Leefbaarheid van Intermaris.

De gemeente is al gestart met het project “Sociale kansen centrumgebied Kersenboogerd”. In dit gebied zijn problemen die een directe aanpak nodig hebben. De gemeente heeft bijvoorbeeld flexibele camera’s opgehangen bij het Betje Wolffplein om de veiligheid in het centrumgebied te vergroten.

Wijklab
De komende tijd wil het programmateam nog zichtbaarder zijn in de wijk. Om laagdrempelig in contact te blijven met bewoners, betrekken wij vanaf januari 2019 een pand in het winkelcentrum van de Kersenboogerd. Bewoners kunnen hier terecht met vragen over het programma én zij kunnen verder met ons in gesprek gaan over de kansen die zij zien voor hun wijk.