HOORN - Op dinsdag 11 juli heeft de gemeenteraad van Hoorn besloten om het besluit voor de voorgestelde locatiekeuze voor het nieuwe skatepark uit te stellen tot na de zomer. Daarnaast heeft de raad bepaald dat het budget voor de bouw van een nieuw IKEC wordt verhoogd.

Locatie skatepark nog niet vastgesteld

Na uitvoerig beraad is door de raad besloten om de locatiekeuze van het nieuwe skatepark pas na de zomer in stemming te brengen. De raad gaf wethouder Dick Bennis de opdracht om eerst bodemonderzoek uit te voeren. Als de grond geschikt wordt bevonden, zal de voorgestelde locatie aan de Nieuwe Wal in het Julianapark in september weer worden voorgelegd aan de raad.

Het initiatief ‘Update het skatepark’ won in 2021 de initiatievenmarkt. Er komt dus een nieuw skatepark voor skaters, steppers en bmx-ers. Na onderzoek onder belanghebbenden is er een voorkeur voor de plek aan de Nieuwe Wal in het Julianapark. Op de plek van het ‘oude’ skatepark komt groen terug.

Meer geld voor komst IKEC

In juni 2021 heeft de gemeenteraad besloten dat het nieuwe Integraal Kind en Expertise Centrum (IKEC) op de locatie van de oude hockeyvelden komt. Door gestegen kosten was het vastgestelde budget niet meer toereikend. De raad heeft bepaald dat het budget wordt verhoogd. Hiermee kan met de bouw worden gestart. Er komt dan in het najaar van 2024 een plek waar leerlingen van 0 tot 12 jaar gepaste begeleiding krijgen.

Hechte samenwerking tussen gemeente en HVC

De gemeente zorgt ervoor dat steeds meer inwoners van het gas afgaan en worden aangesloten op het warmtenet. Een hechte samenwerking met HVC is hiervoor wenselijk. De raad heeft met deze samenwerking ingestemd. Het geamendeerde besluit, waarin aanvullend is opgenomen dat het college bewonersinitiatieven en energiecoöperaties moet helpen bij het promoten van aansluiting op het warmtenet, is met één stem tegen aangenomen.

Eerdere sluiting zaterdagmarkt en 26 appartementen in kantoorpand

Wethouder René Assendelft heeft vragen van fracties beantwoord over de vroege sluiting van de markt op zaterdag 8 juli. Hij gaf aan dat de markmeester in overleg met de marktcoördinator besloot de markt af te breken, vanwege de hitte. De wethouder gaat zaterdag naar de markt om hierover in gesprek te gaan met de ondernemers.

Ook heeft de raad ermee ingestemd om in het kantoorpand aan de Koopvaarders 1 appartementen te bouwen. Hierdoor worden in totaal 26 nieuwe woningen gerealiseerd.

Twee moties aangenomen over Poort van Hoorn

Tot slot heeft de raad twee moties aangenomen over het project Poort van Hoorn. In de eerste motie wordt het college verzocht om het plan om een groot carré-achtig hotelgebouw te bouwen aan de zuidkant van het stationsgebied in te trekken. Het college is gevraagd om in samenspraak met omwonenden en betrokkenen te bepalen wat ervoor in de plaats wordt gebouwd. Door een tweede aangenomen motie krijgt het college de opdracht te onderzoeken of het een optie is om het bouwen en exploiteren van de parkeergarage door een marktpartij te laten doen. Ook wordt die marktpartij dan betrokken bij het bestemmingsplanbesluit over de Poort van Hoorn. De inzet is dat hierdoor meer dan de 550 voorgestelde parkeerplekken in de garage komen en het risico op een begrotingstekort voor dit project wordt verkleind.

Raadsvergadering gemist?

Mocht je de vergadering gemist hebben, kijk deze dan terug via: hoorn.bestuurlijkeinformatie.nl.