HOORN - Op dinsdag 27 juni spreekt de gemeenteraad vanaf 15:00 uur over de kadernota en de jaarstukken van 2022.

Wat is een kadernota?
De gemeenteraad stelt in de kadernota de plannen en doelen voor de komende jaren op hoofdlijnen vast. Daarbij wordt bepaald hoeveel geld de gemeente aan die plannen uitgeeft en welke resultaten de gemeente wil bereiken. In de kadernota staan de uitgangspunten voor de door het college op te stellen begroting.

Hoe wordt de kadernota vastgesteld?
Het college heeft de kadernota opgesteld. Het is nu aan de gemeenteraad om hier iets van te vinden en de kadernota vast te stellen. Tijdens de algemene beschouwingen op 27 juni geeft iedere fractievoorzitter in acht minuten aan waar de prioriteiten de komende jaren moeten liggen. De raad kan nieuwe ideeën toevoegen door middel van moties en amendementen. Het college maakt hiervan een conceptbegroting die in november in de raad wordt behandeld.

Wat zijn de jaarstukken?
Aan de hand van de jaarstukken en de bijbehorende rekening wordt verantwoording afgelegd over het jaar 2022, zowel vanuit financieel als doelmatig oogpunt. Hierin wordt teruggekeken op welke wijze de begroting van het voorgaande jaar werkelijkheid is geworden. De jaarrekening wordt gecontroleerd door de accountant. De accountant heeft een positieve verklaring afgegeven op de jaarrekening van 2022.

Jaarrekening 2022 positief
De jaarrekening van 2022 wordt positief afgesloten met een resultaat van 7,3 miljoen euro. Deze financiële ruimte wordt onder andere besteed aan de energietoeslag voor middeninkomens, projecten voor het bestrijden van eenzaamheid en het programma Kansen voor de Kersenboogerd. Daarna blijft 1,57 miljoen euro over. Het college stelt de raad voor om dit bedrag in de algemene reservepot te stoppen.

Geen rooskleurig vooruitzicht
Het vooruitzicht vanaf 2023 is niet positief te noemen. Dit jaar wordt een tekort van 368.000 euro verwacht en de rode cijfers kunnen fors oplopen in de jaren daarna. Dit komt onder andere doordat het Rijk nog niet heeft aangegeven of de gemeenten geld mogen verwachten voor het uitvoeren van taken die vanuit het Rijk zijn overgedragen naar de gemeenten.

Volg de raad
De raadsvergadering start om 15.00 uur en vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis. Publiek is welkom. Je kunt ook digitaal meekijken via de livestream. De volledige agenda en livestream vind je op de website van de gemeenteraad: www.hoorn.bestuurlijkeinformatie.nl