HOORN - In de wijk Nieuwe Steen/Risdam op de locatie Nieuwe Steen 6 heeft initiatiefnemer A-Zeven Projectontwikkeling het plan om 81 appartementen te realiseren. Het gaat om de locatie van het voormalige kantoor van BDO. Voor de uitwerking van het plan heeft het college deze week de uitgangspunten definitief vastgesteld op basis van een zogenaamde Nota van Uitgangspunten.

In juni 2020 sloten gemeente en initiatiefnemer A-Zeven Projectontwikkeling een intentieovereenkomst. De herontwikkeling van deze voormalige kantoorlocatie naar woningbouw passend in de omgeving stond daarin centraal. Omwonenden en andere belanghebbenden zijn betrokken in de nieuwe bestemming van het huidige pand wat al geruime tijd leeg staat en wordt gesloopt.

Stedenbouwkundig schetsplan

Binnen de kaders van de Nota van Uitgangspunten is een schetsplan opgesteld. Het schetsplan voorziet in de ontwikkeling van een viertal woongebouwen waarvan twee zijn gesitueerd aan de Provincialeweg en twee aan de Nieuwe Steen. Het beoogde woonprogramma omvat 25 sociale huurwoningen en 56 middeldure huur-en koopappartementen. Daarnaast is in de twee nieuw te realiseren gebouwen aan de Nieuwe Steen voorzien in 2 x circa 130 m2 commerciële ruimte in de plint (begane grondverdieping) waarmee ruimte wordt geboden voor voorzieningen voor de wijk. Bij de verdere uitwerking van het schetsplan is aandacht voor de samenhang tussen het parkeren en het te realiseren groen. “Het college is positief over dit woningbouwinitiatief”, zegt wethouder Arthur Helling, die Ruimtelijke Ordening en de Omgevingswet in portefeuille heeft. Hij is tevens verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Nieuwe Steen. “Hiermee worden betaalbare huur-en koopwoningen voor zowel ouderen als jongeren toegevoegd aan de Nieuwe Steen. Door de herontwikkeling van kantoorlocatie naar wonen, dragen we bovendien bij aan een wijk waar het goed werken en wonen is.”

Participatie buurt

Er zijn twee buurtbijeenkomsten en een aantal individuele gesprekken geweest over het plan. Tijdens de eerste bijeenkomst gaven omwonenden met name hun zorgen aan over de bouwhoogte, de bouwmassa, het aantal woningen en de mogelijke toename van de parkeerdruk. In de Nota van Uitgangspunten met het hierin gepresenteerde schetsplan is rekening gehouden met deze reacties. Tijdens de tweede participatiebijeenkomst op 15 november 2022 is gebleken dat deze aanpassingen goed zijn ontvangen door omwonenden.

Passend in omgeving

Met de ontwikkeling van de vier woongebouwen wordt ook aandacht geschonken aan de directe omgeving. Het bestaande fietspad langs het kantoor van de Belastingdienst wordt als onveilig ervaren en wordt opgeheven. Voor het langzame verkeer wordt tussen Nieuwe Steen 6 en 8 een nieuwe verbinding aangelegd. Ook is met zorg gekeken naar de staat van de bestaande bomen in het plangebied. De projectontwikkelaar heeft door een extern bureau een boominventarisatie laten uitvoeren, waarbij per boom is bekeken of deze wel of niet behouden kan blijven. In de volgende fase wordt de inrichting van het groen nader uitgewerkt.

Vervolg

De Nota van Uitgangspunten en het schetsplan zijn door het college definitief vastgesteld.

De projectontwikkelaar werkt het schetsplan uit tot een bouwplan met een inrichtingsplan en doet onderzoek voor de planologische procedure. Zodra het inrichtingsplan en het bouwplan is afgestemd met omwonenden en wordt afgerond, wordt een anterieure overeenkomst gesloten. Tegelijkertijd wordt een Beeldkwaliteitsplan gemaakt. Dit Beeldkwaliteitsplan wordt door de gemeenteraad vastgesteld en onderdeel van de Welstandsnota. Nadat de gemeenteraad het Beeldkwaliteitsplan heeft vastgesteld, wordt door de projectontwikkelaar een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend.