HOORN - In februari is een intensief participatieproces gestart rond de plannen voor de Poort van Hoorn. Dit proces is nu in volle gang. Naast verschillende informatiebijeenkomsten voert de gemeente in kleinere groepjes gesprekken met bewoners en andere belanghebbenden. Doel is om tot een plan te komen waarin zoveel mogelijk mensen zich kunnen vinden.

In december 2020 stelde de gemeenteraad het stedenbouwkundig plan voor de Poort van Hoorn vast.
Dit is een plan op hoofdlijnen, dat de sfeer, beeldkwaliteit, identiteit en samenhang tussen de verschillende gebieden in het plan en de bestaande stad verbeeldt. Het geeft ook weer waar de ambities op het gebied van wonen, werken en verblijven kunnen landen. Dit jaar wordt het stedenbouwkundig plan vertaald in twee bestemmingsplannen; één voor het stationsgebied (noord en zuid) en één voor het Pelmolenpad en de Prismalocatie. Om tot de bestemmingsplannen komen, gaat de gemeente actief met de omgeving in gesprek.

Ruimte voor inbreng
In februari heeft de gemeente drie digitale informatiebijeenkomsten georganiseerd, zodat iedereen goed op de hoogte is van de plannen. Kort daarna is de gemeente gestart met verschillende verdiepende sessies met kleinere groepjes bewoners en belanghebbenden. Inmiddels hebben er vier van dit soort sessies plaatsgevonden en er volgen er nog meer. ‘Alleen informeren is ook een vorm van participatie, maar wij willen omwonenden en ondernemers uit de omgeving echt veel nauwer betrekken en vragen hen om mee te denken over de plannen,’ vertelt wethouder Samir Bashara

Insteek van deze sessies om van bewoners en ondernemers uit de omgeving te horen wat zij van de plannen vinden. Tijdens deze sessies kunnen zij vragen stellen en hun zorgen uiten, maar zij kunnen ook komen met suggesties voor verbetering van het plan. ‘De raad heeft de opgave, dus wat er moet gebeuren, vastgesteld. Maar er is wel ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over hoe het er precies uit moet gaan zien,’ benadrukt Bashara. ‘Het stedenbouwkundig plan is geen dichtgetimmerd blauwdrukplan, zeker niet wat betreft bouwhoogtes en volumes op specifieke locaties.’

Verfijnen en verbeteren

‘Uit de omgeving wordt in de basis positief gereageerd,’ gaat Bashara verder. ‘Maar er zijn ook zorgen, bijvoorbeeld over bouwhoogtes op bepaalde plekken, parkeren en een goede aansluiting op de bestaande bebouwing. We nemen alle inbreng heel serieus en gebruiken deze om de plannen te verfijnen en te verbeteren.’

‘Als alle reacties zijn verzameld onderzoeken we samen met onze adviseurs of we de zorgpunten weg kunnen nemen en ideeën kunnen overnemen,’ legt wethouder Bashara uit. ‘Het kan zijn dat we niet alle wensen of ideeën kunnen verwezenlijken. We zoeken als gemeente altijd naar een goed evenwicht tussen individuele en maatschappelijke belangen. Maar ons doel is om tot een plan te komen waarin zoveel mogelijk mensen en partijen zich kunnen vinden.’

Planning
Wethouder Samir Bashara verwacht uiterlijk in juni een meer concrete uitwerking van het stedenbouwkundig plan te hebben. Dan gaat de gemeente ook weer in gesprek met de omgeving. De verwachting is dat de raad zich in oktober kan buigen over het ontwerpbestemmingsplan en dat de raad in februari 2022 het bestemmingsplan kan vaststellen.