HOORN - Het college heeft het ontwerp voor het fiets- en wandelpad Westerdijk vastgesteld. De Westerdijk vanaf schouwburg Het Park tot aan het Visserseiland krijgt als versterking een vijf meter brede berm aan de waterzijde van de bestaande dijk. Op de nieuwe berm komt een fiets- en wandelpad langs het water. Het ontwerp hiervoor is in nauwe samenspraak met omwonenden en andere belanghebbenden tot stand gekomen.

Het ontwerp is tweedimensionaal en driedimensionaal te zien op https://nieuws.hoorn.nl/Stadsstrand-westerdijk onder het kopje ‘Inrichting Westerdijk’.

Dijkversterking en fiets- en wandelpad
De Alliantie Markermeerdijken (Hoogheemraadschap en partners) versterkt de dijken tussen Hoorn en Amsterdam. De Westerdijk vanaf schouwburg Het Park tot aan het Visserseiland krijgt als versterking een berm aan de buitenkant. Hierdoor hoeft de bovenkant van de dijk maar minimaal te worden verhoogd. Onderdeel van de plannen is een fiets- en wandelpad op de nieuwe berm. De Alliantie is verantwoordelijk voor de dijkversterking, de gemeente zorgt voor de inrichting. Dan gaat het onder andere om de openbare verlichting, bankjes, dijktrappen, het wandelpad op de bovenkant van de dijk, het wandel- en fietspad op de berm.

Ontwerpproces
Wethouder Ben Tap: ‘Het ontwerp van het fiets- en wandelpad is tot stand gekomen mede dankzij de inbreng van een groot aantal inwoners en andere belanghebbenden. Ik wil hen bedanken voor het actief meedenken. Daardoor hebben we een ontwerp kunnen maken dat goed past in de omgeving.’

Over de inrichting fiets- en wandelpad Westerdijk zijn drie bijeenkomsten gehouden met omwonenden en andere belanghebbenden. Bij de eerste bijeenkomst eind 2016 is aan de aanwezigen gevraagd wat men belangrijk vindt in het gebied en voor het toekomstig ontwerp. Dat heeft veel inbreng opgeleverd die de gemeente gebruikt heeft bij het maken van schetsen voor de inrichting. Tijdens de tweede bijeenkomst in december 2017 zijn deze eerste schetsen gepresenteerd en besproken. Ook is met een aantal belanghebbenden in die periode afzonderlijk gesproken over de inrichting, waaronder met de Commissie Monumenten en Welstand, Oud Hoorn, Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, Schouwburg Het Park en restaurant ’t Hop. De goede punten en zorgen die uit de bijeenkomsten en gesprekken naar voren zijn gekomen, zijn meegenomen bij het maken van het ontwerp voor het fiets- en wandelpad. In een derde bijeenkomst eind 2018 is dit ontwerp in tekeningen en via Virtual Reality gedeeld met de omgeving. De vele aanwezigen op deze bijeenkomst waren overwegend positief over het ontwerp.

Vervolgstappen
De Alliantie Markermeerdijken gaat in de loop van 2019 aan de slag met het definitief ontwerp van dit deel van de dijkversterking. Daarin worden exacte maten bepaald en de keuze voor materialen vastgelegd. Het college heeft de Alliantie Markermeerdijken gevraagd het ontwerp van het fiets- en wandelpad mee te nemen in dit definitief ontwerp. Daarna maakt de gemeente een inrichtingsplan waarin ook onderdelen als bankjes en dergelijke zichtbaar worden. De uitvoering van de werkzaamheden op dit deel van de dijk start naar verwachting in 2020. Omwonenden worden betrokken bij de uitwerking van de plannen en de voorbereidingen op de uitvoering.
Als de werkzaamheden aan dit deel van de dijk zijn afgerond, heeft het college de ambitie om het gebied tussen de dijk en de woningen opnieuw in te richten in samenspraak met de bewoners.