HOORN - Op 21 februari gaat het college met de raadscommissie in gesprek over het nieuwe inclusiebeleid. Hoorn wil een inclusieve gemeente zijn. Want iedereen mag er zijn, zich thuis voelen en meedoen. Uit onderzoek en stadsgesprekken die begin 2021 hebben plaatsgevonden blijkt dat het huidige inclusiebeleid van Hoorn toe is aan actualisatie en verbreding.


Uitkomsten

Begin 2021 vond een inventariserend onderzoek plaats en hielden we stadsgesprekken naar de ervaringen rondom verbondenheid, culturele diversiteit en discriminatie in Hoorn. Hieruit bleek dat veel inwoners zich thuis voelen in Hoorn en zijn verbonden met de omgeving en de medebewoners van de stad. Dit gold echter niet voor iedereen. Niet elke inwoner kan meedoen en sommigen voelen zich minder welkom en minder verbonden. Een vijfde van de inwoners gaf aan gediscrimineerd te zijn, veelal vanwege huidskleur of afkomst. Ook zijn concrete voorbeelden van uitsluiting op andere gronden gegeven. Bijvoorbeeld door armoede en de Covidpandemie. Daarnaast bleek dat inwoners willen dat de gemeente duidelijke standpunten inneemt en actie onderneemt. Zij vinden het belangrijk dat de gemeente luistert naar inwoners, informatie geeft (over discriminatie) en contact tussen groepen stimuleert.

Vaststelling focuspunten

In twee werksessies bepaalden maatschappelijke partners en inwoners vijf focuspunten die belangrijk zijn voor de lokale uitvoering van dit beleid. Het college stelt aan de raad voor om met deze punten aan de slag te gaan: bestaanszekerheid en kansengelijkheid, discriminatie en racisme, regenbooggemeente, toegankelijkheid en Safe Streets (veiligheid op straat).

Participatie

Op 21 februari is er een meningsvormende raadscommissie waarin het college de focuspunten aan de commissie presenteert. Hierna worden de uitkomsten verwerkt in een definitieve beleidsnotitie.

Na akkoord van de raad gaan we samen met de inwoners, maatschappelijk partners en ondernemers aan de slag met de lokale uitvoering. Samen kunnen we ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen in de samenleving.

Volg de raad

De raadscommissie start om 19.00 uur en vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis. Op www.hoorn.nl/raad staan de volledige agenda en voorstellen. Publiek is welkom. De commissievergadering kan ook vanuit huis gevolgd worden. Dit kan via de livestream op www.hoorn.nl/raad.