HOORN - Op 12 maart neemt de raad een besluit over een voorstel om de afvalinzameling en afvalscheiding in Hoorn te verbeteren. Voorstel is om te beginnen met het verbeteren van de afvalinzameling in de binnenstad en bij hoogbouw en daarmee de basis op orde te brengen. Dit kan door in de binnenstad ondergrondse containers te plaatsen en via GFT cocons te zorgen dat bewoners van de binnenstad en hoogbouw ook hun GFT en etensresten gescheiden aan kunnen bieden. Voor inwoners met bakken aan huis verandert dan niets.

Terwijl de basis op orde wordt gebracht werken de gemeente en HVC, samen met inwoners, ook aan een nieuw afvalbeleidsplan (grondstoffenplan). Hier gaat het om het verminderen en voorkomen van afval en het goed scheiden van afval in de hele gemeente. Voor de inhoud van het afvalbeleidsplan worden inwoners na besluit van de raad uitgenodigd om te participeren.


De basis op orde in binnenstad en bij hoogbouw

In de binnenstad en bij hoogbouw kunnen bewoners geen bakken aan huis kwijt. Om te zorgen dat afval hier toch zo goed mogelijk gescheiden kan worden, moet het afval in de binnenstad en bij hoogbouw anders ingezameld worden. Belangrijkste voorgestelde verbeterpunten:

  • Stoppen met inzamelen van afvalzakken in de binnenstad. In plaats daarvan komen ondergrondse containers voor restafval en plastic, blik en drinkpakken (PBD);

  • Restafval, plastic, blik en drinkpakken (PBD) worden in de binnenstad en bij hoogbouw nagescheiden door HVC en dus niet meer in huis. Op dit moment gebeurt het dubbel en dat is omslachtig en niet langer meer toegestaan. Daarbij is het makkelijker voor inwoners, omdat zij vaak niet voldoende ruimte hebben om alle zakken op te slaan;

  • Naast de ondergrondse containers in de binnenstad en bij hoogbouw komen cocons voor GFT en etensresten, zodat bewoners wél hun GFT en etensresten kunnen scheiden. Hier wordt dan compost of biogas van gemaakt.

Deze aanpassingen gelden ook voor ca. 20 huishoudens in het Venenlaankwartier. Zij worden in de communicatie en participatie meegenomen.

Minder restafval

Het verbranden van restafval wordt steeds duurder en zorgt ook voor uitstoot van CO². Beter scheiden betekent dus minder milieuvervuiling en minder kosten voor de gemeente en de inwoner. Gemiddeld produceren inwoners in Hoorn jaarlijks 170 kilo restafval, terwijl de doelstelling van de Rijksoverheid 100 kilo per inwoner per jaar is. In de binnenstad drukt ook het afval van ondernemers op deze cijfers. Ondernemers zijn verplicht om zelf voor de afvoer van hun bedrijfsafval te zorgen. In de praktijk is dat niet overal geregeld en wordt er af en toe ook bedrijfsafval bij het huisafval geplaatst. De komst van ondergrondse containers met een pas voor inwoners, zal daarom ook om verandering bij ondernemers vragen. De gemeente staat ervoor open om met deze ondernemers in gesprek te gaan en ze te adviseren bij het vinden van de juiste oplossing.

Samen met inwoners

Tegelijk met het uitvoeren van de basis op orde, wordt er een nieuw afvalbeleidsplan (gemeentelijk grondstoffenplan) voorbereid. Hierin beschrijft de gemeente Hoorn haar ambitie en visie op het gebied van afvalbeheer. Het gaat dan om het voorkomen, verminderen en beter scheiden van huishoudelijk restafval. Hierbij wordt rekening gehouden met de gevolgen voor het milieu, de service en de kosten. Hoe de inhoud van het afvalbeleidsplan eruit komt te zien ligt mede aan de inwoner. Er is een uitgebreid participatieplan opgesteld, waarbij de inwoner betrokken wordt bij het maken van de verschillende keuzes. De gemeente hoopt dat veel inwoners hierin mee willen denken.

Raad besluit

Het college van B en W heeft het voorstel voor de basis op orde en het uitwerken van een nieuw afvalbeleidsplan opgesteld. Op 27 februari bespreekt de algemene raadscommissie het voorstel. Op 12 maart neemt de gemeenteraad een besluit. De stukken zijn openbaar en te vinden op www.hoorn.nl/raad.