HOORN - Kruisingen met stoplichten als vervanging voor de turborotonde. Dat is de enige haalbare oplossing om de doorstroming daar te verbeteren. Dat blijkt uit een onderzoek naar het knelpunt turborotonde.

Om de doorstroming op de Provincialeweg te verbeteren, moeten de turborotonde en de rotonde ten oosten van de A7 worden vervangen door kruisingen met stoplichten. Dat is het resultaat van een studie naar de oplossing van het knelpunt turborotonde die het college van B&W in Hoorn aan de gemeenteraad presenteert.

De turborotonde op de kruising Provincialeweg- Westfriese Parkweg - Berkhouterweg is een knelpunt in de doorstroming van het verkeer op de Provincialeweg. Vorig jaar heeft de gemeenteraad ingestemd met de aanpak van dit knelpunt. De raad wilde ook graag betrokken worden bij de keuze van een voorkeursvariant.

Enige haalbare variant

Direct betrokkenen als scholen en bedrijven in de omgeving en belangenorganisaties zijn gehoord bij het in kaart brengen van oplossingen. Ook konden inwoners via sociale media ideeën aandragen. Uit een studie is gebleken dat het vervangen van de turborotonde en de rotonde bij de oostelijke op- en afrit van de A7 door twee kruisingen met stoplichten de enige haalbare oplossing is.

Zeventien andere varianten zijn aan de hand van criteria getoetst en blijken vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid, landschappelijke inpasbaarheid, budget, gevolgen voor andere wegen of beleid van Rijkswaterstaat niet haalbaar of niet bij te dragen aan een betere doorstroming.

Maatregel nodig bij Berkhouterweg

Bij de voorgedragen oplossing zijn enkele subvarianten voor het afsluiten van het Dampten en de Berkhouterweg bekeken. Deze extra maatregel is noodzakelijk om te voorkomen dat in de avondspits alsnog files ontstaan vanwege de beperkte opstelruimte voor het verkeer. Het college stelt voor om het Dampten nabij de Berkhouterweg af te sluiten voor doorgaand autoverkeer, met uitzondering voor stadsbussen en nood- en hulpdiensten.

Samir Bashara, wethouder verkeer: ‘De Provincialeweg vormt vanaf de A7 de toegang tot de stad. Met de aanpak van de turborotonde hebben we de kans de entree van de stad te verbeteren en de bereikbaarheid te vergroten. Ik ben blij dat we in overleg met betrokkenen een goede verkeerskundige oplossing kunnen presenteren aan de raad.’

Raadsbehandeling

Op dinsdag 6 februari bespreekt de raadscommissie het voorstel. De gemeenteraad stelt op dinsdag 20 februari een kader vast voor het aanpassen van beide rotondes en variant voor de afsluiting van het Dampten. Als de gemeenteraad instemt met de voorgestelde oplossing, kan in het tweede kwartaal van 2019 de realisatie beginnen, na ingebruikname van de N23 Westfrisiaweg. De werkzaamheden zullen ongeveer een jaar duren.

Het onderzoek en een gedetailleerde uitwerking van de varianten zijn te lezen op www.hoorn.nl/gemeenteraad