HOORN - Het college van B en W vraagt de gemeenteraad om het Carbasius-Keerntracé verder uit te werken als mogelijke nieuwe toegangsweg naar het centrum. Op 10 oktober bespreekt de raadscommissie het raadvoorstel en naar verwachting op 17 oktober neemt de gemeenteraad een besluit.

Hoorn groeit en wil meer stad worden. Tot 2030 wil de gemeente 6.000 woningen bijbouwen. Daardoor wordt het drukker op de wegen. We willen als gemeente dat onze inwoners zich ook in de toekomst comfortabel en veilig kunnen verplaatsen. In de 'Mobiliteitsvisie Hoorn 2030' is een keuze gemaakt voor het uit elkaar halen (ontvlechten) van de toegang voor autoverkeer en fiets- en voetgangersverkeer naar het centrum, Poort van Hoorn en Grote Waal. Uitgangspunt is om het Keern om te vormen tot een aantrekkelijke verbinding voor fietsers en voetgangers. Daarbij krijgt het autoverkeer een nieuwe toegang aan de westkant van het Keern.

Onderzoek varianten

Voor de nieuwe toegangsweg zijn 18 varianten onderzocht, waarvan er twee als meest kansrijk uit de eerste onderzoeksfase kwamen: het Carbasiustracé (variant H) en het Carbasius-Keerntracé (variant P). In beide varianten start de nieuwe toegangsweg met een nieuwe afslag van de Provincialeweg ten westen van het Keern. Deze nieuwe weg loopt richting het zuiden en gaat onder de weg Dampten en onder het spoor door. Variant H gaat vervolgens rechtdoor en sluit aan op de Weel. Variant P maakt met de onderdoorgang onder het spoor een bocht richting het oosten en sluit aan op het Keern (zie afbeelding variant P in roze ingetekend). De P- en H-varianten zijn verder uitgewerkt in de rapportage Nieuwe toegangsweg Hoorn Centrum. Meer informatie over de tracés en het onderzoek is te vinden op: www.poortvanhoorn.nl/toegangsweg

Rapportage Nieuwe toegangsweg

De rapportage Nieuwe toegangsweg Hoorn Centrum bevat alle resultaten van het onderzoek naar een nieuwe toegangsweg. De rapportage bevat uitleg over de noodzaak van een nieuwe toegangsweg, het onderzoek naar de verschillende varianten, de verkeerstechnische schetsontwerpen voor de varianten, en de reacties op deze ontwerpen vanuit de verschillende vakdisciplines, zoals mobiliteit en stedenbouw.

Reacties belanghebbenden op onderzoeksresultaten

De gemeente heeft in juli 2023 belanghebbenden en andere geïnteresseerden gevraagd hun reacties te geven op de onderzoeksresultaten. Er zijn veel reacties binnengekomen. Daarvan zijn twintig reacties met een voorkeur voor variant P, en twee reacties met een voorkeur voor variant H2. De H-variant heeft twee uitvoeringen: een open onderdoorgang (H1) en een langere deels overdekte onderdoorgang (H2). Voor variant H1 heeft niemand een voorkeur uitgesproken.

Gevraagd besluit

Het college van B en W vraagt de gemeenteraad het Carbasius-Keerntracé (variant P) verder uit te werken als mogelijke nieuwe toegangsweg naar het centrum. Ook wil het college de opdracht krijgen een voorstel te maken over hoe de gemeentelijke bijdrage voor de aanleg van een nieuwe toegangsweg gefinancierd kan worden. Dat zal een financiële bijdrage van Hoorn vragen, maar het college wil ook verder op zoek naar externe bronnen, zoals landelijke subsidies. Verder vraagt het college de raad om het Carbasiustracé (varianten H1 en H2) uit te sluiten. Dit tracé doorsnijdt het gebied Pelmolenpad waar een nieuwe woonwijk wordt gerealiseerd. De ontwerpers zijn dit jaar gestart met de ontwerpen voor de openbare ruimte en de gebouwen in het deel waar nu het Carbasiustracé staat ingetekend. Door dit tracé uit te sluiten, komt er duidelijkheid en kunnen de ontwerpers de nieuwe woonwijk zo goed mogelijk inrichten.

Bespreking raad

Het raadsvoorstel, de rapportage Nieuwe toegangsweg Hoorn Centrum en de Nota van de tervisielegging zijn te vinden op hoorn.bestuurlijkeinformatie.nl bij de commissievergadering van 10 oktober 2023. (uiterlijk 22 september staan deze documenten online). De commissie- en raadsvergadering zijn live te volgen of later terug te kijken via

www.hoorn.nl/raad

. Men kan de vergaderingen ook bezoeken. Deze vinden plaats in het stadhuis. Op 10 oktober bespreekt de raadscommissie het raadvoorstel en naar verwachting op 17 oktober neemt de gemeenteraad een besluit.