HOORN - Op donderdag 27 juni bespreekt de gemeenteraad de jaarstukken 2023, oftewel de uitgaven van het afgelopen jaar, en de kadernota voor de komende jaren.

Wat zijn de jaarstukken?

Aan de hand van de jaarstukken en de bijbehorende rekening wordt verantwoording afgelegd over het jaar 2023, zowel vanuit financieel als doelmatig oogpunt. Hierin wordt teruggekeken op welke wijze de begroting van het voorgaande jaar werkelijkheid is geworden. De jaarrekening wordt gecontroleerd door de accountant. De accountant heeft een positieve verklaring afgegeven op de jaarrekening van 2023.

Wat is een kadernota?

De gemeenteraad stelt in de kadernota de plannen en doelen van het lopende én de komende jaren op hoofdlijnen vast. Daarbij wordt bepaald hoeveel geld de gemeente aan die plannen uitgeeft en welke resultaten de gemeente wil bereiken. In de kadernota staan de uitgangspunten die het college vervolgens verwerkt in een conceptbegroting. Vervolgens stelt de raad deze begroting vast in november. Nu is het moment dat partijen elkaar nog kunnen proberen te overtuigen over waarmee de gemeente Hoorn de komende jaren aan de slag moet gaan.

Hoe wordt de kadernota vastgesteld?

Het college heeft de kadernota opgesteld. Het is nu aan de gemeenteraad om hier iets van te vinden en de kadernota vast te stellen. Tijdens de zogenoemde algemene beschouwingen geeft iedere fractievoorzitter in acht minuten aan waar de prioriteiten de komende jaren moeten liggen. De raad kan nieuwe ideeën toevoegen en wijzigingen aanbrengen door middel van moties en amendementen. Het college maakt hiervan een conceptbegroting die in november dus door de raad moet worden goedgekeurd.

Jaarrekening 2023 positief

De gemeente sluit de Jaarrekening 2023 af met een positief resultaat van ruim 9 miljoen euro. Deze financiële ruimte wordt onder andere besteed aan investeringen en een bedrag van 3,39 miljoen euro wordt toegevoegd aan de algemene reserve, oftewel de spaarpot van de gemeente.

Weinig financiële ruimte

De kadernota 2024 laat zien dat veel investeringen en projecten op koers liggen. Dit jaar wordt ook een positief financieel resultaat op de Jaarrekening van 2024 verwacht. Het vooruitzicht na 2024 is helaas niet positief. In 2025 wordt een tekort van 3,7 miljoen euro verwacht en de rode cijfers lopen op in de jaren daarna. Dit komt onder andere doordat het Rijk meer taken bij gemeentes heeft neergelegd, maar daar minder geld voor geeft. Uit het voorlopige hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet blijkt ook dat er minder geld naar gemeentes gaat. Dit houdt in dat alle gemeentes zullen moeten bezuinigen. In de algemene beschouwingen in deze vergadering geven de fractievoorzitters aanvullende suggesties en keuzes mee aan het college.

Volg de raad

De raadsvergadering start om 15:00 uur en vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis. Publiek is welkom. Je kunt ook digitaal meekijken via de livestream. De volledige agenda en livestream vind je op de website van de gemeenteraad: Agenda Hoorn - Gemeenteraad donderdag 27 juni 2024 15:00 - 23:00 - iBabs Publieksportaal (bestuurlijkeinformatie.nl).