HOORN - Van maandag 30 augustus tot zondag 10 oktober kunnen inwoners van Hoorn via www.hoorn.nl/hoornsehoogte reageren op de concept visie ‘Hoornse Hoogte’. Dit is een visie op stedelijke groei en hoogbouw in Hoorn. In de concept visie staat hoe Hoorn de komende jaren kan groeien en op welke plekken er mogelijk ruimte is voor stedelijker bouwing of hoogbouw.

In 2019 sprak de Hoornse gemeenteraad de ambitie uit om ‘meer stad’ te worden. Als voormalige groeikern vergrijst Hoorn sneller dan andere delen van ons land. Hierdoor komen voorzieningen, zoals winkels, scholen en horeca onder druk te staan. Daarom is het voor Hoorn extra belangrijk om jongeren, jonge professionals en jonge gezinnen in Hoorn te houden en aan te trekken. Daar zijn veel nieuwe woningen voor nodig. Om in de toekomst ook een levendige en aantrekkelijke stad te blijven, moet Hoorn daarom de komende jaren meer woningen bouwen, voor de juiste doelgroepen.

Concept visie
In de concept visie ‘Hoornse Hoogte: een visie op stedelijke groei en hoogbouw’ geeft de gemeente richting aan hoe en waar de stad in de toekomst kan gaan groeien. In april dit jaar stelde de raad de kaders voor de visie vast, waarna een uitgebreid participatietraject volgde. Op basis van gesprekken met bewoners en belangengroepen en een enquête zijn de kaders verder aangescherpt en verwerkt in een concept visie.

Stedelijke gebieden
Het college stelt voor om de groei van de stad zoveel mogelijk op te vangen in intensiveringsgebieden. Plekken in de stad waar, bijvoorbeeld door het vertrek van bedrijven of sloop van verouderde panden ruimte ontstaat in de stad voor wonen, werken en voorzieningen. De Poort van Hoorn is hiervan een goed voorbeeld. Om te zorgen dat de groei daadwerkelijk leidt tot de gewenste relaxte stedelijkheid die past bij de sfeer van Hoorn, wil het college eisen stellen aan de dichtheid en variatie van de bouw en de aansluiting op de bestaande stad en groen. Belangrijk aandachtspunt bij stedelijker bebouwing is de kwaliteit van de openbare ruimte. Om tot prettige buurten te komen moet hier voldoende aandacht en ruimte zijn voor groen en water. Ook is het belangrijk om op straat voor levendige plinten te zorgen.

Hoornse Hoogte

Hoogbouw boven 8 lagen roept steeds veel discussie op. Daarom kiest het college ervoor om maar een paar plekken aan te wijzen waar hogere bebouwing denkbaar is. Als een initiatiefnemer een voorstel voor hoogbouw doet, moet hij dat verantwoorden met een stedenbouwkundig plan met Hoogbouw Effect Rapportage. In dat plan moet de initiatiefnemer bewijzen dat het initiatief voldoet aan de voorwaarden. De Hoogbouw Effect Rapportage wordt gebruikt voor een uitgebreid participatietraject, waarin ruimte moet zijn voor een serieuze inbreng van belanghebbenden, zoals omwonenden.

Reageren op de visie
De concept visie ‘Hoornse Hoogte’ staat op www.hoorn.nl/hoornsehoogte. Inwoners kunnen van maandag 30 augustus tot zondag 10 oktober reageren op de concept visie. De gemeente laat in een nota van zienswijzen weten of en welke reacties in de definitieve visie worden meegenomen en waarom wel of niet. De gemeenteraad neemt naar verwachting in december een besluit over de visie.