SCHELLINKHOUT - “Schellinkhout heeft behoefte aan vitalisering”. Deze conclusie was snel getrokken na het eerste traject Vitale dorpen dat in 2017 heeft plaatsgevonden.

Er zijn twee allianties ontstaan die zich buigen over de thema’s wonen en dorpsfuncties. Samen met een stedenbouwkundige en belanghebbenden hebben zij een stedenbouwkundige visie gemaakt om richting te geven aan de toekomst. Hoofdvraag is: wat kunnen we op de korte termijn doen om de leefbaarheid in Schellinkhout op de middellange termijn te borgen?

Vertrekpunt
Het dorpshuis en de sportzaal zijn toe aan renovatie. Er is vraag naar woningen in Schellinkhout, zowel voor starters als voor ouderen. De gerestaureerde Martinuskerk wordt weinig gebruikt en de behoefte om de verschillende functies te blijven behouden is groot in het dorp.

Wonen, dorpshuis, school en kerk
Bovenstaande uitgangspunten hebben geleid tot een visie waarbij vier pijlers genoemd worden die van belang zijn om de vitaliteit te borgen: wonen, dorpshuis, school en kerk. Wethouder Besseling: “Er zijn meerdere denkrichtingen bedacht waarmee je in de toekomst aan deze vier pijlers een nieuwe invulling kunt geven. Als de raad akkoord gaat met de visie kunnen we onderzoeken welke denkrichting, of combinatie van denkrichtingen gerealiseerd kunnen worden om zo de woonbehoefte in te vullen en de voorzieningen te behouden.”

Interactief proces
Er is met veel betrokkenen en inwoners gewerkt aan de totstandkoming van deze visie en er is nagedacht over de wijze waarop je Schellinkhout ook in de toekomst vitaal kunt houden. Wethouder Te Grotenhuis: “Wij zien als gemeente naast de noodzaak van woningbouw ook zeker de noodzaak om de sociale en maatschappelijke dorpsfuncties te behouden. Dit is ook een duidelijk signaal van de inwoners van Schellinkhout waar we echt iets mee willen doen.”

Meer informatie
De visie is gepresenteerd tijdens een dorpsavond op dinsdag 9 januari in dorpshuis De Dregt en werd door de 150 aanwezigen overwegend positief ontvangen. Op 5 februari wordt het voorstel door de gemeenteraad besproken tijdens een Rondetafelgesprek (voorbereiding op raadsvergadering). Wilt u meer weten over de visie en de verschillende denkrichtingen? U kunt dit hier terugvinden.