HOORN - Onlangs ondertekenden de gemeente Hoorn en Stichting Knarrenhof een intentieovereenkomst om Knarrenhof Hoorn te ontwikkelen op de locatie Dovenetel 78. Eerst moet onderzocht worden of het initiatief haalbaar is. De overeenkomst houdt in dat de gemeente Stichting Knarrenhof een half jaar ondersteund in het maken van een haalbaar plan. De expertise van de gemeente wordt in een vroeg stadium ingezet om de kans van slagen zo groot mogelijk te maken.

Ontstaan Hof in Hoorn
In 2017 zijn inwoners uit Hoorn gestart met het planidee om een Hof in Hoorn te realiseren volgens het concept Knarrenhof. In 2019 is de Vereniging Knarrenhof Hoorn opgericht met als doel het eerste Knarrenhof in Hoorn te realiseren. Het bestuur van de vereniging is dan ook zeer verheugd dat deze zomer gestart kan worden aan het uitwerken van de plannen van hun woondroom.

Initiatief Stichting Knarrenhof

Stichting Knarrenhof is een landelijke organisatie met een maatschappelijk doel. De stichting beoogt levensloopbestendige woningen voor woongroepen van gelijkgestemde, zelfredzame senioren te realiseren. Stichting Knarrenhof wil ongeveer 28 levensloopbestendige woningen op de locatie bouwen. Dit doen ze in opdracht van de Vereniging Knarrenhof Hoorn en in samenwerking met woningstichting Het Grootslag. Het initiatief is een Collectief Particulier Opdrachtgeverschapsproject. Dit betekent dat de mogelijke kopers en huurders een actieve rol vervullen in de ontwikkeling van de locatie. Het motto is: eerst de mensen, dan de wensen en daarna de stenen.

Grote behoefte aan seniorenwoningen
Op 23 maart 2021 besloot de gemeenteraad een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor de uitwerking van de plannen voor het Knarrenhof Hoorn op locatie Dovenetel 78. Op deze locatie was tot 2017 de school De Spinaker gevestigd. De gemeente is positief over deze woonvorm die gestart is door inwoners uit Hoorn. Omzien naar elkaar en samen verantwoordelijk voelen voor de binnentuin en het hofhuis zijn daar onderdeel van. Er is in Hoorn een grote behoefte aan geschikte seniorenwoningen. Dit initiatief is een kans om invulling te geven aan deze groeiende vraag.

Inbreng van geïnteresseerden en buurt
Stichting Knarrenhof onderzoekt de financiële haalbaarheid, de woonwensen van de geïnteresseerden, de inbreng van de buurt, en dit inpasbaar is op de locatie. De komende maanden organiseert Stichting Knarrenhof daarom diverse bijeenkomsten. Begin juli is een bijeenkomst voor geïnteresseerden voor dit Knarrenhof. Zij staan ingeschreven bij Stichting Knarrenhof voor Hoorn. De planideeën, hun woonwensen en de keuzemogelijkheden worden op deze bijeenkomst besproken. Als duidelijk is wat de mogelijke bewoners aan wensen hebben, wordt dit ook besproken met de gemeente en de omwonenden. De verwachting is dat direct na de zomervakantie overleg plaatsvindt met de buurt. Omwonenden kunnen hun wensen en bedenkingen meegeven, zodat Stichting Knarrenhof het plan goed kan inpassen in de omgeving. Het streven is om in september dit jaar inzicht te hebben in de gewenste indeling van de locatie en de financiële haalbaarheid van het plan.

Vervolg
Zodra Stichting Knarrenhof Hoorn voldoende geïnteresseerden heeft voor het Knarrenhof en een initiatiefplan heeft opgesteld, zal de gemeente dit plan toetsen. Daarna vindt nog een keer afstemming met de buurt plaats over de verdere inpassing van het plan. Dit zal naar verwachting eind 2021 plaatsvinden. Het plan wordt dan aan de buurtbewoners gepresenteerd en ze krijgen de gelegenheid inhoudelijk op het plan te reageren. De buurt wordt dan ook geïnformeerd over het vervolgproces.

Op de hoogte blijven?
Op deze website van Stichting Knarrenhof kan de ontwikkeling worden gevolgd: https://knarrenhof.nl/hoorn/