HOORN - Een ruime meerderheid van de Hoornse raad wil stoppen met het verlenen van vergunningen om meerdere arbeidsmigranten in één woning te kunnen huisvesten. Ook wil de raad dat er strenger gehandhaafd wordt op illegale bewoning.

Sinds 2017 heeft de gemeente Hoorn beleid om – onder strikte voorwaarden - maximaal vier personen die samen géén huishouden vormen in woningen te mogen huisvesten. Sindsdien zijn er 43 vergunningen afgegeven. Het gaat met name om tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten.

De fractie EénHoorn diende samen met de VVD, ChristenUnie, Hoorn Lokaal, Fractie Tonnaer, De Realistische Partij en Sociaal Hoorn een motie in met het verzoek aan het college om de beleidsnotitie ‘Huisvesting Arbeidsmigranten’ per direct in te trekken of buiten werking te stellen. De partijen vinden de huisvesting van grotere groepen arbeidsmigranten in de woonwijken onwenselijk. Dit leidt volgens hen tot overlast en zorgt ook voor verdringing op de woningmarkt, omdat goedkope woningen worden opgekocht door commerciële verhuurders, die de woningen ook weer tegen hoge prijzen verhuren aan deze groepen. Ook vinden de partijen dat de gemeente strikter moet handhaven op situaties waar sprake is van illegale bewoning en overlast. Dit ook naar aanleiding van reacties van bezorgde inwoners over situaties waar arbeidsmigranten voor overlast zorgen.

Burgemeester Nieuwenburg en wethouder Arthur Helling beaamden dat de overlastsituaties en ook verdringing op de woningmarkt onwenselijk zijn. Wel benadrukten zij dat het stoppen met het verlenen van vergunningen geen oplossing voor het probleem is, zolang er geen alternatieve huisvesting beschikbaar is. Stoppen met de vergunningen zou volgens hen leiden tot meer illegale situaties, wat nadelig is voor alle betrokkenen; ondernemers, werknemers en ook bewoners in de wijken. Ook zou de raad zich in mei kunnen buigen over een nieuwe huisvestingsverordening, die de gemeente in staat stelt om met lik-op-stukbeleid steviger in te grijpen bij overlast en illegale bewoning.

Uiteindelijk besloot een ruime meerderheid van de raad toch om de motie aan te nemen met het verzoek aan het college om het verlenen van vergunningen voor de huisvesting van arbeidsmigranten per direct te stoppen. De motie werd wel aangepast; de bestaande vergunningen van maximaal 5 jaar worden niet ingetrokken, zodat er geen mensen op korte termijn op straat komen te staan. De fracties van CDA, PvdA steunden de motie. De fracties van D66, GroenLinks, Fractie Koekkoek en Fractie Danny Verdonk stemden tegen. Deze partijen deelden het standpunt dat de huidige situatie onwenselijk is, maar wilden dit onderwerp in mei bespreken, samen met de nieuwe huisvestingsverordening.