HOORN - De Hoornse raad is positief over het plan vanuit diverse raadsfracties om het realiseren van woningen boven en in winkels in de binnenstad te stimuleren. Of er ook geld vrijgemaakt kan worden voor een subsidieregeling voor pandeigenaren besluit de raad bij de behandeling van de Kadernota op 25 juni.

Dan heeft de raad een compleet inzicht in de gemeentelijke financiën en de mogelijke keuzes die gemaakt moeten worden.

De fracties van de VVD en Fractie Tonnaer diende samen met de PvdA, Christen Unie, De Realistische Partij, VOCHoorn en Sociaal Hoorn het initiatiefvoorstel ‘Wonen boven winkels’ in. In het verleden had Hoorn een stimuleringsregeling ‘Wonen boven winkels. Doel was destijds om 150 woningen te realiseren. In de periode dat de stimuleringsregeling bestond werden er 96 woningen gerealiseerd.

Woningnood
De indieners van het initiatiefvoorstel willen graag dat er meer woningen boven en in winkels gerealiseerd worden en willen de stimuleringsregeling herinvoeren. Volgens de partijen staan er veel verdiepingen en panden met een winkelbestemming leeg, terwijl er ook sprake is van woningnood. Nieuwe woningen zouden daarom meer dan welkom zijn en de leefbaarheid, sociale veiligheid en de lokale economie ten goede komen.

Subsidie
Het idee van de regeling is om maximaal 10.000 euro subsidie per woning boven een winkel te verstrekken, maximaal 4.500 euro voor een aparte (trap)opgang op het Grote Noord en op andere locaties maximaal 2.500 euro, maximaal 2.500 euro voor een extra sociale huurwoning, maximaal 7.000 euro voor het omvormen van een winkel buiten het winkelgebied en dit alles met een maximum van 50.000 euro per project.

Stemmen
Zowel het college als de raad reageerden overwegend positief over het voorstel. Wel vond een aantal fracties het niet handig om dit voorstel nu aan te nemen, terwijl het nog niet zeker is of er ook financiële dekking voor de stimuleringsregeling is. Om die reden stemden het CDA en 2 leden van GroenLinks tegen het initiatiefvoorstel. Het voorstel werd aangenomen met de voorstemmen van de overige raadsleden. Op 25 juni buigt de raad zich over de Kadernota. Dan wordt bekend of de stimuleringsregeling door kan gaan.