HOORN - Na de septembercirculaire van het Rijk ziet de Hoornse begroting er voor 2020 en de jaren die volgen toch positiever uit dan verwacht. Hierdoor ziet het college van B en W ruimte om de ambities van de gemeente Hoorn waar te maken. In de koers en keuzes staat de ambitie om ‘meer stad’ te worden centraal.


Bij het opstellen van de begroting hield het college van B en W nog rekening met een oplopend tekort van 1,5 miljoen euro in 2023. Nu ziet het meerjarenperspectief, na het verwerken van de septembercirculaire, er positiever uit. Voor 2019 pakt de septembercirculaire naar verwachting behoorlijk slechter uit dan verwacht. Het college houdt nu rekening met een negatief resultaat van bijna 1 miljoen euro. Het college gaat de komende maanden op zoek naar mogelijkheden om dit tekort te beperken of op te lossen:

2019 -997.000
2020 368.000
2021 68.000
2022 -223.000
2023 781.000

Het college blijft voorzichtig: door de grillige Rijksbudgetten kan het financiële beeld ook zomaar omslaan. Daarom houdt zij vast aan het voorstel om samen met de raad binnen de begroting op zoek te gaan naar meer financiële ruimte. Dit om voorbereid te zijn op mogelijke tegenvallers.

Meer stad
Om ook in de toekomst een levendige en aantrekkelijke stad te blijven moet Hoorn ‘meer stad’ worden. Dat betekent groeien en meer stedelijke functies. In lijn met deze ambitie moet de gemeente de stap maken van het beheer naar de ontwikkeling van de stad. Marjon van der Ven (wethouder Financiën): ‘Dit vraagt iets anders van ons als bestuur, maar ook van onze organisatie en onze stad. Het vraagt om andere keuzes en prioriteiten, gericht op de groei van de stad. Wij willen dan ook met de raad en betrokken partijen een ontwikkelagenda opstellen.’

Aantrekkelijke woonstad
Binnen het dossier wonen blijft het college zich onverminderd inzetten voor de versnelling van de bouw van nieuwe woningen, het verbeteren van de doorstroming op de woningmarkt, het vernieuwen en opknappen van bestaande wijken en het verduurzamen van de woningvoorraad.

Economisch sterke stad
Op het gebied van economie zijn absolute topprioriteiten de groei van het aantal arbeidsplaatsen door meer werkgelegenheid naar Hoorn en de regio te trekken, het ontwikkelen van programma’s voor kansrijke sectoren (zoals zorg, techniek, agri en toerisme) en aantrekkelijke combinaties van onderwijs/werk/huisvesting om jongeren en jong talent voor Hoorn te behouden en aan te trekken.
Levendige en gastvrije stad Samen met ondernemers werkt het college aan plannen als antwoord op de leegstand in het Hoornse winkelrondje. Ook investeert het college in de programmering van de stad. De promotie van Hoorn als ‘dé Stad van de Gouden Eeuw’ wordt voortgezet. Daarnaast wil het college investeren in gezicht van de stad aan het water. Het nieuwe stadsstrand en investeringen in de haven zijn topprioriteit.

Goed bereikbare stad

Om de bereikbaarheid van de stad te verbeteren werkt het college binnen het project Poort van Hoorn aan de ontwikkeling van een goed functionerend multimodaal knooppunt voor Hoorn en de regio. In 2020 wordt het knelpunt van de turborotonde opgelost en komt er een mobiliteitsplan met daarin toekomstige knelpunten en kansen op het gebied van mobiliteit (auto, fiets én OV).

Duurzame stad
Een duurzame stad heeft toekomst. Daarom is duurzaamheid één van de belangrijkste prioriteiten van het college. Voornaamste opgaven zijn de energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Belangrijke randvoorwaarden zijn een goede balans tussen ambitie en budget, innovatiekracht en regionale samenwerking tussen overheid, bedrijven en onderwijs.

Sociale stad
Het terugdringen van financiële tekorten binnen het sociaal domein, mét behoud van de kwaliteit van zorg aan inwoners, is voor 2020 en de jaren die volgen de grootste opgaven. Daarnaast werkt het college met de zorgsector en het onderwijs oplossingen uit voor de grote personeelstekorten in de zorg en een betere doorstroming vanuit de bijstand richting werk. In 2020 wordt diepgaand onderzoek gedaan naar armoede in Hoorn. Op basis hiervan kunnen plannen gemaakt worden om inwoners beter te helpen om schuldenvrij en financieel onafhankelijk te zijn.

Schoon, heel en veilige stad
Veiligheid en onderhoud van groen en de openbare ruimte bepalen of je je prettig en thuis voelt in je buurt, wijk of stad. In 2020 gaat het college aan de slag met de uitvoering van de nieuwe groenvisie die met de stad is opgesteld. Er komt ook een kwaliteitsplan voor de openbare ruimte. Op het gebied van veiligheid zijn ondermijning en preventie de belangrijkste prioriteiten.

Ambitieus programma
‘We realiseren ons dat er een ambitieus programma ligt,’ vertelt Marjon van der Ven. ‘Onze uitdaging is om plannen concreet te maken en voldoende geld vrij te spelen om ze ook uit te voeren. De laatste financiële stand van zaken stemt voorzichtig positief. Daarnaast blijven wij investeren in een goede samenwerking tussen raad en college om samen, ook met inwoners, ondernemers, instellingen, verenigingen en de regio onze stad en regio een stap vooruit te helpen. We kijken ernaar uit om hier ook het komende jaar weer volop samen mee aan de slag te gaan.’

Begrotingsraad
De begroting is online te bekijken, via https://hoorn.begroting-2020.nl. Op 29 oktober en 5 november buigt de gemeenteraad zich over de begroting 2020. De vergadering van de 29e start om 15:00 uur en de vergadering van 5 november start om 19:00 uur. De vergaderingen worden live uitgezonden via www.hoorn.nl/raad. De vergadering is ook te volgen via twitter @RaadHoorn.