HOORN - Het Hoornse formatieteam, bestaande uit VVD, GroenLinks, Fractie Tonnaer, D66 en Sociaal Hoorn, presenteerde op vrijdag 1 juni het Coalitieakkoord 2018 – 2022. Centraal staat de vraag ‘Wat voor stad willen wij zijn?’. In zeven beelden geeft het akkoord een antwoord op die vraag en vertellen zij welke ambities zij hebben en wat zij gaan doen om die beelden nog scherper en kleurrijker te maken.

Ruimte voor de stad en de raad

Marjon van der Ven (VVD): ‘Het is een ambitieus en open akkoord geworden. Er staat vooral in wát we willen bereiken, maar we kiezen er ook bewust voor om niet het hóe in beton vast te zetten. Juist om de raad en de stad de ruimte te geven om mee te bepalen hoe wij de doelen het beste en het snelste kunnen bereiken.’

‘Bij het opstellen van het akkoord dacht de raad tijdens drie werksessies mee over de grote opgaven voor Hoorn. ‘Het was nieuw en ook wel spannend, maar die werksessies hebben heel veel waardevolle inbreng opgeleverd,’ vertelt Kholoud al Mobayed (Sociaal Hoorn). ‘Wij willen onze collega-raadsleden dan ook ontzettend bedanken voor hun inzet en constructieve bijdrage.’

Opgaven en kansen

Het formatieteam ziet veel kansen om de stad te verrijken en te versterken. Tegelijkertijd is er de komende jaren ook veel te doen. Simon Broersma (Fractie Tonnaer): ‘Er komen grote maatschappelijke opgaven op ons af. Denk aan ontwikkelingen als de energietransitie, de vergrijzing en ontgroening van de stad en de toenemende vraag naar zorg. Daar moeten we echt keihard mee aan de slag om een aantrekkelijke en sterke stad en regio te blijven’.

Wat voor stad willen wij zijn?

In het akkoord werkte het formatieteam het antwoord uit op de vraag ‘Wat voor stad willen wij zijn?’. ‘Aan de hand van zeven beelden vertellen wij hoe wij Hoorn en de regio vooruit willen helpen,’ vertelt Ben Tap (D66). ‘Een aantrekkelijke woonstad, een economisch sterke stad, een levendige en gastvrije stad, een goed bereikbare stad, een sociale stad, een duurzame en innovatieve stad en een veilige stad.’

Een aantrekkelijke woonstad

Prominente opgaven voor de aantrekkelijke woonstad zijn het versneld bouwen van meer sociale woningen, het vinden van goede oplossingen voor het urgente probleem van spoedzoekers, het verbeteren van de woon- en leefkwaliteit in bestaande wijken en het bouwen van meer woningen in het stationsgebied voor jongeren en starters, om zo de vergrijzing en ontgroening tegen te gaan.

Een economisch sterke stad

De coalitie wil de economie versterken, onder meer door te investeren in een uitnodigend en goed ondernemers- en vestigingsklimaat, door innovatieve oplossingen te vinden voor de leegstand en door het (beroeps)onderwijs uit te breiden en beter aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt. Zo willen zij talent aantrekken, binden en perspectief bieden.

Een levendige en gastvrije stad

Hoorn moet zich verder ontwikkelen als dé stad van de Gouden Eeuw. De unieke kwaliteit van de historische binnenstad en de ligging aan het water kunnen beter worden benut. Grote kansen voor de levendige stad liggen onder meer in de aanleg van het stadsstrand, het stimuleren van initiatieven voor activiteiten en evenementen, het aanlichten van monumentale panden en objecten en investeringen in sport; evenementen, talent en faciliteiten.

Een goed bereikbare stad

Een goede bereikbaarheid is absoluut onmisbaar voor de toekomst van Hoorn en de regio. De coalitie zet volop in op verbetering van de bereikbaarheid per spoor, weg en water. Er komt een nieuw plan voor goede en veilige bereikbaarheid en doorstroming binnen de stad, wijken en dorpen en de huidige koers voor de Poort van Hoorn wordt voortgezet. Er moeten goede parkeeroplossingen komen voor zowel auto als fiets en op koopzondagen wordt het parkeren aan de rand van de stad gratis. Kort parkeren wordt duurder, om het parkeren aan de rand van de stad te stimuleren. Daarbij komt er extra geld voor goede en comfortabele fietsverbindingen en -voorzieningen.

Een sociale stad

De coalitiepartijen willen meer inwoners helpen die het financieel zwaar hebben. De bijstandsnorm gaat van 115% naar 120% en de gemeente gaat meer doen om meer mensen te bereiken. In de zorg gaan de partijen uit van individueel maatwerk en professionals krijgen de ruimte om hun deskundigheid en de middelen in te zetten die nodig zijn. Preventie krijgt bij zorg en schuldhulp prioriteit.

Een duurzame en innovatieve stad

De energietransitie is een van de grootste maatschappelijke opgaven van onze tijd. De gemeenteraad wil dat Hoorn in 2040 een klimaatneutrale stad is. De coalitie wil in nauwe samenwerking met alle partners een routekaart 2040 opstellen, met concrete maatregelen en resultaatafspraken. De gemeente zorgt voor een goed financieel instrumentarium, geeft het goede voorbeeld en rolt de rode loper uit voor ondernemers met innovatieve ideeën. Concreet wil deze coalitie deze bestuursperiode 4.400 woningen duurzaam maken. Daarbij moet Hoorn groener worden en komt er geld om de gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan, zoals hittestress en wateroverlast.

Een veilige stad

Veiligheid stopt niet bij de gemeentegrenzen en moet dus waar nodig en mogelijk regionaal opgepakt worden. Er komt nieuwe veiligheidsambitie en meer geld voor veiligheid: voor de uitbreiding van toezicht en handhaving, maar ook om criminaliteit onder jongeren tegen te gaan. Preventie moet ontwikkeld worden tot een volwaardig beleidsveld, met prioriteit voor een persoons- en groepsgerichte aanpak. De samenwerking met het onderwijs is daarbij belangrijk. Ook bij stadsontwikkeling, stadsvernieuwing en de inrichting van de openbare ruimte wordt veiligheid integraal meegenomen.

Financieel gezonde gemeente

In 2019 is de financiële ruimte nog beperkt. Maar vanaf 2020 is er naar verwachting meer ruimte om invulling te geven aan nieuwe ambities. De gemeente moet financieel gezond blijven. De coalitie realiseert zich dat het een hele opgaaf zal zijn om de ambities te kunnen realiseren. Het open karakter van dit akkoord maakt dat de financiën voor veel onderwerpen nog niet concreet zijn. Bij de begroting voor 2019 wordt dat duidelijker. Als blijkt dat er onvoldoende ruimte is, dan gaan de partijen de discussie ‘nieuw voor oud’ niet uit de weg.

Wethouders

Tijdens de raadsvergadering op dinsdag 5 juni (20:00 uur in de raadszaal) bespreekt de raad het open coalitieakkoord. Tijdens deze vergadering worden ook de wethouders geïnstalleerd. Dit zijn globaal de beoogde portefeuilles:

• Marjon van der Ven (VVD): Financiën, Wonen & Stadsvernieuwing, (Jeugd) Zorg.

• Samir Bashara (GroenLinks): Duurzaamheid, Verkeer & Vervoer, Onderwijs en preventief jeugdbeleid, Kunst & Cultuur

• Simon Broersma (Fractie Tonnaer): Wijkzaken, Stadsbeheer, Openbare Ruimte, Recreatie

• Ben Tap (D66): Economische Zaken, Ruimtelijke Ontwikkeling, Evenementen, Toerisme, Vastgoed

• Kholoud al Mobayed (Sociaal Hoorn): Sociale Zaken, Welzijn, Sport

Samir Bashara (GroenLinks): ‘Samen weet je meer en kom je verder, dát is ons uitgangspunt. Samen bouwen wij aan een sociale, duurzame en innovatieve stad, die ondernemers de ruimte geeft en talent ontwikkelt en bindt. Een levendige stad waarin iedereen meetelt en mensen zich veilig en thuis voelen. Een stad met een rijk verleden en een prachtige toekomst. Wij kijken uit naar inspirerende gesprekken, goede samenwerking en de beste resultaten voor Hoorn en Westfriesland.’