HOORN - Op verzoek van de gemeenteraad stopt de gemeente Hoorn per 24 maart 2021 met het verlenen van vergunningen voor de huisvesting van meerdere arbeidsmigranten in één woning. Alleen vergunningen die vóór deze datum al waren aangevraagd maken nog kans op een groen licht. Lopende vergunningen van maximaal vijf jaar worden niet verlengd. Dit betekent dat in Hoorn alleen nog maar individuen of gezinnen in een woning mogen wonen. Het college gaat in mei met de raad in gesprek over de consequenties en mogelijke oplossingen.

In 2017 werd de ‘Beleidsnotitie Huisvesting Arbeidsmigranten’ ingevoerd. Door deze regeling werd het onder voorwaarden mogelijk om maximaal vier personen die geen gezin vormen te huisvesten in één woning. Hiervoor werden vergunningen voor vijf jaar afgegeven. Op dit moment zijn er in Hoorn 43 vergunningen verleend.

Motie gemeenteraad
In maart nam de gemeenteraad een motie aan om deze beleidsnotitie in te trekken en verleende vergunningen niet te verlengen. Dit voornamelijk vanwege de meldingen van hardnekkige overlast in kwetsbare buurten en vermoedens van verdringing op de huizenmarkt doordat betaalbare woningen opgekocht worden door huisjesmelkers. Ook verzocht de raad het college om strikte handhaving in te zetten op illegale bewoning en te onderzoeken of eventuele sancties op illegale bewoning opgenomen kunnen worden in de APV.

Geen vergunningen en verlenging meer per 24 maart 2021
Op verzoek van de gemeenteraad verstrekt de gemeente met ingang van 24 maart geen vergunningen en worden lopende vergunningen (van maximaal vijf jaar) niet verlengd. Voor de aanvragen die al vóór deze datum waren ingediend geldt een overgangsregeling, mits deze voldoen aan de voorwaarden. Ook loopt nog een aantal bezwaren tegen verleende vergunningen.

Consequenties
In een brief aan de raad schetst het college de consequenties van het raadsbesluit. Het raadsbesluit betekent dat er in Hoorn alleen nog individuen of gezinnen in een woning mogen wonen. Andere woonvormen, zoals studentenhuisvesting, hospitasituaties of andere woonvormen zijn niet langer toegestaan. Als er toch geconstateerd wordt dat meer mensen die geen gezin vormen in een woning wonen, moet dit stoppen. Er is dan een kans dat mensen op straat komen te staan als er geen legaal alternatief is. Arbeidsmigranten hebben geen recht op maatschappelijke opvang, zoals het Leger des Heils. Hierdoor kan het probleem ondergronds verplaatsen, of juist naar de openbare ruimte. Dit vraagt volgens het college dus ook extra handhavingscapaciteit.

Vervolg
Het college benadrukt dat arbeidsmigranten belangrijk zijn voor de Hoornse en Westfriese economie. Uit een onderzoek van Decisio uit 2020 bleek dat er in 2018 bijna 1.000 arbeidsmigranten in Hoorn werkten en circa 1.650 arbeidsmigranten in Hoorn woonden. Er is echter geen goede huisvesting voor deze doelgroep en het blijft lastig om op korte termijn alternatieve huisvesting te vinden. Deze groep alleen beschouwen als ongewenst inwoner van Hoorn doet volgens het college echter geen recht aan hen en aan hun situatie. Eind mei gaan college en raad met elkaar in gesprek over mogelijke oplossingen.