HOORN - De Hoornse raad heeft de sluitende begroting voor 2020 vastgesteld. Ook het meerjarenperspectief ziet er positiever uit dan verwacht. Hoorn investeert het komende jaar ruim 240 miljoen euro in de stad. Centraal staat daarbij de ambitie om ‘meer stad’ te worden en dus te groeien en meer stedelijke functies toe te voegen, om zo ook in de toekomst een levendige en aantrekkelijke te blijven.


De gemeenteraad boog zich op 29 oktober en 5 november over de begroting. In totaal besprak de raad 7 amendementen en 17 moties. Uiteindelijk nam de raad 2 amendementen en 6 moties aan.

Amendementen
De hele raad stemde voor een amendement om voor de uitvoering van de groenvisie 250.000 euro uit te trekken. Dit geld komt deels uit het budget voor duurzaamheid en milieu en deels uit budgetten van andere beleidsvelden. De raad nam ook een amendement aan om 25.000 euro voor grote (sport)evenementen die in 2019 niet besteed werd mee te nemen naar 2020.

De raad stemde unaniem in met de gewijzigde begroting 2020.

Moties
De raad stemde ook in met 6 moties. De raad wil dat het college gaat onderzoeken of het haalbaar is om het bijbelse muziekspektakel The Passion in Hoorn te organiseren. Ook gaat het college een voorstel uitwerken om het dubbel parkeren voor vergunninghouders in de binnenstad uit te breiden van 18:00 uur tot 9:00 uur ’s ochtends naar 17:00 uur ’s middags en 10:00 uur ’s ochtends. Dit omdat er vooral in de avonden te weinig parkeerplaatsen zijn voor vergunninghouders.

Verder gaat het college in gesprek met kringloopwinkels over belemmerende regels, zoals het betalen voor het (her)storten van goederen en de reclamebelasting. En ook nam de raad een motie aan waarin zij haar zorg uitspreekt over de gemeentelijke organisatie. De raad vraagt zich af of de organisatie voldoende is toegerust om de ambities van de raad en de stap van beheer naar ontwikkelgemeente te maken. De raad wil geïnformeerd worden over de mogelijke inperking van externe inhuur en de organisatiestrategie.

Daarnaast wil de raad onderzoeken of het mogelijk is om aan te sluiten bij het initiatief van de gemeente Koggenland om te komen tot een Westfries energiebedrijf. En tot slot was er een grote raadsmeerderheid voor een onderzoek naar de instrumenten die de gemeente kan inzetten om de overlast van verhuur van woningen tegen te gaan.