HOORN - De Hoornse raad heeft op dinsdag 8 februari tijdens laatste raadsvergadering vóór de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart nog veel besluiten genomen. Zo werden de ontwerp bestemmingsplannen voor de Poort van Hoorn vastgesteld, ging de raad akkoord met de Omgevingsvisie en werd de Visie Hoorns Hoogte vastgesteld


Ontwerpbestemmingsplannen Poort van Hoorn

De raad stemde in met de ontwerpbestemmingsplannen voor het Stationsgebied en het Pelmolenpad. Beide plannen maken onderdeel uit van de ontwikkeling van de Poort van Hoorn. Hier worden de komende jaren zo’n 1.000 nieuwe woningen gebouwd. Aan de noordkant van het station komen alle vervoersfuncties samen. Het busstation komt hier en ook komt er een grote parkeergarage voor bezoekers.

De raad verzocht het college om een second opinion te doen naar de financiële mogelijkheden voor meer ondergronds parkeren, meer sociale woningen, meer kleinere woningen met een parkeernorm van 0, het verkleinen van het gebouw aan de zuidkant van het station en het bouwen van woningen boven het busstation. Deze second opinion moet de raad extra zekerheid geven dat alle mogelijkheden voldoende zijn bekeken en dat de cijfers kloppen. Ook vroeg de raad het college via een motie om 50 jongerenwoningen in de plannen voor het Stationsgebied-Noord op te nemen.

Nu de raad heeft ingestemd met de ontwerpbestemmingsplannen kunnen inwoners van 18 februari tot en met 31 maart reageren op de plannen. De nieuwe raad kan de bestemmingsplannen naar verwachting in juni definitief vaststellen. Kijk op www.poortvanhoorn.nl voor meer info over de plannen, de zienswijzeperiode en de informatieavonden over de bestemmingsplannen op dinsdag 15 februari (Pelmolenpad) en woensdag 16 februari (Stationsgebied).

Omgevingsvisie

De raad stelde de Omgevingsvisie ongewijzigd vast. In de Omgevingsvisie staat hoe Hoorn er in 2040 uitziet. Hierin staan vijf ambities: het aantrekkelijk maken van bestaande en nieuwe wijken; het voortbouwen op economische en toeristische kansen; het verbeteren van bereikbaarheid via weg, spoor en water; het werken aan een socialere, gezondere en veiligere omgeving; het verder verduurzamen en vergroenen.

Om ook in de toekomst een gezonde en levendige stad te kunnen zijn, met voldoende voorzieningen en werkgelegenheid en moeten veel nieuwe woningen worden gebouwd. Het vinden van een goede balans tussen groei van de stad en leefbaarheid staat daarbij centraal. Dat wil zeggen: wel meer woningen, werkgelegenheid en voorzieningen, maar met behoud (en waar mogelijk versterking) van bestaande kwaliteiten. Kijk op www.hoorn.nl/raad voor de Omgevingsvisie Hoorn.

Visie Hoornse Hoogte

De raad stemde ook in met de Visie Hoornse Hoogte, de visie op stedelijke groei en hoogbouw. In de visie staat dat er geen hoogbouw mag komen in de binnenstad en langs de historische dorpslinten. Er zou wel hoger en intensiever gebouwd mogen worden rond de stationsgebieden en langs de Provincialeweg. Ook rond invalswegen van wijken en wijkwinkelcentra zou er hoger gebouwd kunnen worden.

Voor verschillende gebieden zijn verschillende basishoogtes bepaald, waar onder voorwaarden van afgeweken mag worden. Het idee is om een Hoogbouw Effect Rapportage (HER) als voorwaarde voor hoogbouw vanaf 8 bouwlagen in te voeren, zodat per geval en locatie altijd zorgvuldig wordt beoordeeld wat wel en niet wenselijk is. Ook zou de omgeving altijd nauw betrokken moeten worden bij deze plannen.

De raad stemde in met een aanpassing van het besluit om ook plannen voor meer dan 8 bouwlagen door het gemeentebestuur in behandeling te nemen in het stationsgebied en gebieden die in de visie worden aangemerkt als kleinstedelijk, gemengd stedelijk. Verder nam de raad de raad een motie aan om alles in het werk te stellen om een bijdrage uit het nieuwe mobiliteitsfonds van de Rijksoverheid te krijgen. Kijk voor meer info op www.hoorn.nl/hoornsehoogte.

Marketing van Hoorn

De raad besloot om het jaarbudget voor marketing van Hoorn van 200.000 euro vrij te geven voor 2022 en een nieuwe start te maken met de marketing van Hoorn, onder regie van de gemeente. Hoewel veel partijen in de raad nog kritisch zijn over de plannen, willen zij niet dat de marketing dit jaar weer stil komt te liggen. De raad besloot wel dat de gemeente geen overeenkomsten voor langer dan 1 jaar aan gaat met externe partners

Startsein herinrichting sportvelden Risdam-Noord

De gemeenteraad besloot een subsidie van 636.000 euro vrij te maken voor de fusie van HSV Sport 1889 en Rugby Club West-Friesland. Hierdoor kunnen de clubs samenwerken aan de renovatie van de huidige clubaccommodatie van HSV Sport. Wethouder Mobayed zegde de raad toe om bij de uitwerking van het besluit over het sportpark participatie met belanghebbenden goed vorm te geven. Meer info staat op www.hoorn.nl/nieuws.

Lokale lastendruk ondernemers

De raad heeft besloten om opnieuw maximaal 1.000 euro beschikbaar te stellen aan ondernemers en instellingen die onevenredig hard getroffen zijn door de coronacrisis. Dit om de lokale lastendruk te verlagen. Ook zijn de tarieven voor precariobelasting, reclamebelasting, havengelden voor de chartervaart en evenementenvergunningen voor 2022 verlaagd tot 0.

Kraskaarten voor bezoekers tot 1 juli 2022

De papieren kraskaarten voor bezoekers in vergunninggebieden zouden per 1 februari 2022 vervangen worden door de digitale bezoekersvergunning. Naar aanleiding van signalen van verontruste inwoners riep de raad het college via een motie op de kraskaarten voor bezoekers nog tot 1 juni 2022 te laten gebruiken.. Hierdoor is er ook voldoende tijd om de optie van het telefonisch aanmelden mogelijk te maken en kan er ook een mantelzorgvergunning ingevoerd worden. Het college gaat dit uitvoeren.