HOORN - Toezicht en handhaving dragen bij aan een veilige, bereikbare en leefbare stad. Op basis van wettelijke kaders en gemeentelijke ambities voor de (kwaliteit van de) openbare ruimte, bouwen, brandveiligheid, milieu en sociale veiligheid worden de taken bepaald.

Het coalitieakkoord, het programma Jeugd, Alcohol en Drugs, de Omgevingswet en de Veiligheidsambitie 2019-2022 en meldingen van inwoners en ondernemers bepalen de prioriteiten. Van de haven tot aan de honden. Het college stelde het uitvoeringsplan voor toezicht en handhaving voor de komende twee jaar onlangs vast.

Ambities en uitgangspunten
Uitgangspunt van het uitvoeringsplan is ruimte en vertrouwen geven in het toepassen van de regels die we hebben voor een veilige, bereikbare en leefbare stad. De handhavers hebben een verbindende en informerende rol in het houden van toezicht. Bij overlast en situaties die inwoners als onveilig en onjuist ervaren treedt de gemeente hard op én werkt tegelijkertijd aan de achterliggende problemen om herhaling tegen te gaan. Dit doet de gemeente samen met ketenpartners. De taken zijn ook verbonden aan wijkprogramma’s voor stadsvernieuwing en de inrichting van de openbare ruimte. Het uitvoeringsplan wordt elke twee jaar herzien en opnieuw vastgesteld door het college. Op deze manier kan de gemeente planmatig te werk gaan en is er oog voor waar inzet nodig is.

Aandachtspunten
Ten opzichte van de vorige twee jaar is er een aantal nieuwe focuspunten en accentverschuivingen benoemd. Hieronder worden deze toegelicht.

Extra toezicht
In de openbare ruimte is de afgelopen twee jaar extra toezicht ingezet. Dit toezicht wordt de komende jaren verlengd. De controle langs de kuststrook van Hoorn, ook in de nachtelijke uren blijft, maar wordt wel minder intensief. Nieuw onderdeel is het (camera)toezicht op het Betje Wolffplein in de Kersenboogerd. Daarnaast wordt extra ingezet op jeugdoverlast om te voorkomen dat jongeren het verkeerde pad kiezen of verder afglijden. Ook hier speelt de preventieve aanpak in samenwerking met 1.Hoorn, zorgpartners en instellingen zoals Stichting Netwerk een rol.

Veiligheid en stadsvernieuwing
Vanuit het coalitieakkoord is een van de speerpunten om de (sociale en fysieke) veiligheid te verbeteren via de diverse wijkaanpakken voor de Kersenboogerd, Hoorn-Noord Venenlaankwartier en Grote Waal en de (her)inrichting van de openbare ruimte. Voorbeelden hiervan zijn de handhavingsprojecten voor huisvuil, fout-gestalde fietsen, controles op alcoholgebruik in de openbare ruimte de Drank- en Horecawet en de toezichtrondes gericht op hangjongeren. De indeling sluit aan bij de mate van problematiek in de wijken op dit onderwerp.

Meldpunt bijtende honden
Jaarlijks vinden er helaas een aantal (bijt)incidenten plaats met honden. Om sneller op te kunnen treden en beter zicht op dit soort situaties te krijgen, heeft de gemeente een speciaal meldpunt opgezet. De gemeente werkt hierbij samen met de politie. Het is vanaf nu mogelijk om direct te melden via www.hoorn.nl/melding. Kies dan voor de categorie bijtende/agressieve honden. De meldingen worden direct doorgezet naar een van de toezichthouders, ook buiten kantoortijden en in het weekend. De toezichthouder neemt op basis van de ernst van het incident contact op met de melder en de wijkagent. Wanneer de situatie om politieassistentie vraagt dan kunnen melders altijd direct 112 bellen.

Bodycams
De handhavers van de gemeente dragen sinds eind vorig jaar bodycams. Deze proef wordt na een jaar geëvalueerd. De bodycams moeten helpen bij onveilige situaties tijdens de rondes op straat en kunnen, als dat nodig is, een vorm van bewijs zijn bij bedreigingen tegen toezichthouders.

Fietsenaanpak
De aanpak van weesfietsen, fietswrakken en foutgestalde fietsen wordt in diverse wijken projectmatig opgepakt. Zo wordt elke maand in het stationsgebied een fietsenactie gehouden door fietsen te labelen en de volgende dag verwijderen wanneer deze niet in het rek staan en daardoor vrije doorgang belemmeren. De acties worden ter plekke en via sociale media aangekondigd en hebben tot nu toe een positief effect.

Controle op vergunningsvrij bouwen
Extra aandacht de komende twee jaar is er voor toezicht op het vergunningsvrij bouwen. De ervaringen van de afgelopen jaren leren dat er veel onduidelijkheid is bij bouwers en woningeigenaren over wat de regels zijn voor vergunningsvrij bouwen. Als bij een controle blijkt dat de bouw van bijvoorbeeld een dakkapel, schuurtje of uitbouw niet volgens de regels is, dan worden de eigenaren geïnformeerd.

Brandveiligheid
Net als voorgaande jaren richt de brandweer zich op brandveiligheid en voorlichting op brandveilig wonen en leven. Dit geldt zowel voor het toezicht op evenementen als gebouwen. Het toezicht richt zich vooral op kwetsbare of complexe gebouwen zoals zorginstellingen, kinderdagverblijven, grootschalige winkelcentra, horecagelegenheden en industrie.

Duurzaam bouwen monumenten
Er zal de komende twee jaar ook extra aandacht zijn voor de verduurzaming van monumenten. De medewerkers van de afdeling erfgoed gaan in overleg met eigenaren van monumenten over de juiste aanpak (verduurzaming) van hun monument voordat zij hun vergunning aanvragen. Op basis daarvan bekijkt bouwtoezicht of de werkzaamheden ook volgens die aanpak gebeuren.