HOORN - De gemeente is verantwoordelijk voor vergunningverlening, toezicht en handhaving om een veilige en leefbare stad te behouden. Van goede bouwwerken tot afval op straat. Dit gebeurt op basis van wettelijke kaders en gemeentelijke ambities voor openbare ruimte, bouwen, brandveiligheid, milieu en sociale veiligheid. De komende jaren zal er binnen het toezicht extra aandacht zijn voor de kwaliteit en duurzaamheid van bouwwerken, maar ook criminele activiteiten zoals drugslocaties en witwassen. Ook blijft de inzet om jeugdoverlast aan te pakken een prioriteit.


Risicoanalyse en aanpak
Op basis van een risicoanalyse, het soort en aantal meldingen van inwoners en ondernemers en de Veiligheidsambitie 2022 worden de prioriteiten in het toezicht bepaald. Burgemeester Jan Nieuwenburg: ‘Onze toezichthouders en handhavers hebben in eerste instantie een verbindende en informerende rol. Bij overlast en situaties die onze inwoners als onveilig en onjuist ervaren treden we stevig op. Tegelijkertijd werken we ook preventief aan de achterliggende problemen van dit gedrag om herhaling tegen te gaan. Dit doen we samen met ketenpartners.’

Taken van de toezichthouders zijn ook verbonden aan wijkprogramma’s voor stadsvernieuwing en de inrichting van de openbare ruimte. Het uitvoeringsplan wordt elke twee jaar herzien en opnieuw vastgesteld door het college. In het nieuwe plan wordt ook de samenwerking met de Westfriese gemeenten gezocht om de krachten te bundelen en grensoverschrijdende thema’s af te stemmen. Naast gemeentelijke samenwerking werkt de gemeente in de uitvoering onder meer samen met de Omgevingsdienst NHN, Veiligheidsregio NHN, de provincie Noord-Holland en instanties als de politie.

Focus op bouwen en kwaliteit
Op gebied van bouwen worden voorbereidingen getroffen voor de nieuwe Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging vanaf 2022. De Omgevingswet bundelt de wetgeving voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Hierdoor zijn minder regels nodig en ontstaat meer ruimte voor initiatieven van inwoners en ondernemers. Een tweede omvangrijks wetswijzing gaat over de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Bewoners en gebruikers willen kwalitatief goede gebouwen. Bijvoorbeeld met een goede brandveiligheid en een laag energieverbruik. De gemeente krijgt een andere rol binnen het toezicht en de controles in de bouw. De gemeente toetst of bouwers zich aan de geldende kwaliteitseisen houden. Een ander aandachtspunt is de verduurzaming van bouwwerken zoals monumenten, bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen. Deze activiteiten zijn vergunningsplichtig.

Handhaving op straat
Blijvende taken zijn het toezicht op de naleving van de coronaregels en de handhavingsacties in wijken waar veel afvalmeldingen zijn. De aanpak jeugdoverlast blijft onverminderd doorgaan. Samen met de politie, 1.Hoorn en maatschappelijke instellingen zoals Stichting Netwerk willen we voorkomen dat jongeren het verkeerde pad kiezen of verder afglijden. Hotspots waar jongeren vaak samenkomen worden standaard meegenomen in de toezichtrondes. De inzet van jeugdboa’s, ook in de avonduren, moet bijdragen aan meer rust op straat en minder meldingen.

Criminaliteit aanpakken
Georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit heeft ook de komende jaren hoge prioriteit. Criminelen maken gebruik van legale zaken om hun illegale activiteiten te kunnen uitvoeren. Om criminaliteit tegen te gaan werken we samen met onder meer de woningcorporatie, politie, Openbaar Ministerie, en de Belastingdienst. Onlangs ondertekende burgemeester Nieuwenburg het nieuwe drugsconvenant in Noord-Holland. Samen met 33 gemeenten, politie, het OM, en onder meer woningcorporaties, netwerkbeheerders en sociale diensten zijn er nieuwe afspraken over onderling uitwisselen van informatie.