HOORN - Een grote meerderheid van de Hoornse gemeenteraad stemde op donderdag 6 juni in met de visie dat Hoorn 'meer stad' moet worden. Wel voegde de raad toe dat Hoorn extra moet inzetten op jongerenhuisvesting en het omvormen van bedrijventerreinen in of tegen het stedelijk gebied aan naar gebieden waarin wonen, werken en verblijven samenkomen.

Door vergrijzing en ontgroening (jongeren die de stad verlaten) stagneert de groei van de gemeente Hoorn in de toekomst. Dit heeft een negatief effect op de economie en het aantal banen, waardoor de leefbaarheid en vitaliteit van de stad onder druk komt te staan. Tegelijkertijd heeft Hoorn veel te bieden.

Ambitiesprong
Om ook in de toekomst een levendige en aantrekkelijke stad te blijven moet Hoorn volgens de raad 'meer stad' worden, dus groeien. Groeikansen liggen vooral in de stedelijke rand rondom de binnenstad. Om deze ambitiesprong te maken moet de gemeente een omslag maken van 'beheergemeente' naar 'ontwikkelgemeente'.

Jongerenhuisvesting
De fractie van de Hoornse Onafhankelijke Partij diende samen met PvdA, VVD, ChristenUnie, VOCHoorn en Hoorn Lokaal een amendement in om woningbouwprojecten voor jongeren tot en met 28 jaar (bij voorkeur rondom stationsgebieden) te realiseren. Dit als antwoord op mogelijke ontgroening in de toekomst. Het amendement kreeg veel steun en werd aangenomen. CDA, 4 leden van de Fractie Tonnaer, Sociaal Hoorn en De Realistische Partij stemden tegen het amendement. Reden was onder meer dat zij vinden dat álle doelgroepen belangrijk zijn en zij dus geen uitzonderingen willen maken.

Bedrijventerreinen
De fracties van D66, Fractie Tonnaer, VVD, VOCHoorn, De Realistische Partij, ChristenUnie, Hoorn Lokaal, Sociaal Hoorn en PvdA dienden samen een amendement in. De fracties vinden dat de gemeente moet streven naar de omvorming van bedrijventerreinen in of tegen stedelijk gebied. Dit moeten gebieden worden waarin wonen, werken en verblijven samenkomen. Dit omdat de gebieden dan beter aansluiten bij de rest van de stad en ook aantrekkelijk blijven voor inwoners, bedrijven en bezoekers. Met uitzondering van het CDA stemden alle raadsfracties hiermee in.

De raad stelde de uitgangspunten om 'meer stad' te worden vast met tegenstem van het CDA. Het CDA vindt dat de toekomstvisie weinig meerwaarde heeft en dat er vooral concrete plannen uitgewerkt moeten worden.