HOORN - Op dinsdag 7 november 2023 heeft de gemeenteraad de begroting voor het komende jaar vastgesteld. Op dinsdag 31 oktober 2023 mochten alle politieke partijen de plannen van het college bespreken en wijzigingen, in de vorm van amendementen en moties, voorstellen. Een enkele wijziging is aangenomen.


Wat staat er in de programmabegroting 2024?

In de begroting 2024 staat per beleidsveld de geplande activiteiten en resultaten voor het komende jaar. Ook staat in elk programma (en elk beleidsveld) wat de verwachte uitgaven en inkomsten zijn in 2024 en in de jaren erna. Dit jaar werden er vier amendementen en veertien moties behandeld. Eén amendement en negen moties werden aangenomen.

Wijzigingen aan de programmabegroting

Er is één amendement aangenomen, waarin het college de opdracht krijgt om een reserve in te stellen. Deze spaarpot bevat 480.000 euro en moeten worden gebruikt om de (lokale) economie en arbeidsmarkt te helpen.

De raad heeft ook negen moties aangenomen. Drie daarvan werden unaniem aangenomen, waaronder een voorstel om woningzoekende jongeren tegemoet te komen als zij een woning voor hun doelgroep willen kopen. Dit soort woningen zouden dan niet meer dan 243.000 euro mogen kosten. Het college wordt opgeroepen om dit te bespreken met de andere gemeentes in de regio Westfriesland.

Een ander unaniem aangenomen motie stelt dat er structureel geld moet worden besteed aan het project (Verwijsstroom huisartsen) dat de samenwerking tussen huisartsen en gebiedsteams met hulpverleners bevorderd, zodat met name jongeren en gezinnen laagdrempelig kunnen worden geholpen als zij tegen problemen aanlopen.

De derde unaniem aangenomen motie roept het college op om in gesprek te gaan met wooncorporaties en sociale partners. Samen onderzoeken zij welke woonvormen ervoor zorgen dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, maar wel de zorg krijgen die ze nodig hebben.

Daarnaast vonden zes moties een meerderheid in de raad. Zo wordt het college verzocht om bestaande verkeerslichten niet plotseling te verwijderen, te onderzoeken of het Westfries Museum meer kan verzelfstandigen en om binnen de gemeentelijke organisatie meer in te zetten op vaste dienstverbanden. Externe inhuur kost namelijk meer geld. Daarnaast hoopt de raad hiermee de kennis en kunde van ambtenaren te behouden en dat gemeente Hoorn een aantrekkelijkere werkgever wordt.

Ook vindt de raad het belangrijk dat er een extern onderzoek komt om te kijken waar structureel op bezuinigd kan worden, omdat het financiële vooruitzicht niet rooskleurig is. Over een paar jaar zullen alle gemeentes te maken krijgen met tekorten. Dit komt onder andere omdat het Rijk minder geld beschikbaar stelt voor gemeentes.

Vergaderingen terugkijken

In de eerste sessie op 31 oktober 2023 mochten de elf fractievoorzitters van de raad in een betoog aangeven wat zij vinden van de begroting en welke wijzigingen zij graag zouden maken. Deze beschouwingen kun je hier teruglezen:

Agenda Hoorn - Gemeenteraad dinsdag 31 oktober 2023 16:00 - 23:00 - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl). Hier kun je ook deel 1 van de behandeling van de begroting terugzien. De tweede sessie van 7 november 2023 kun je hier bekijken: Agenda Hoorn - Gemeenteraad dinsdag 7 november 2023 19:00 - 21:30 - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl).